Członkostwo

Home Członkostwo

Członkowie zwyczajni

Członkiem zwyczajnym Polska PV może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

– uzyska rekomendacje członków zwyczajnych*
– wypełni pisemną deklarację (aktualna DEKLARACJA)
– zobowiąże się do opłacania składek członkowskich (aktualnie 100 zł/rok kalendarzowy)

Od członków zwyczajnych oczekujemy zaangażowania w prace społeczne na rzecz Stowarzyszenia, w tym w wyjazdach, spotkaniach i przygotowaniu materiałów.

*Uzupełnienie rekomendacji nie jest obligatoryjne w deklaracji. Zgłoszenie podlega opiniowaniu przez członków stowarzyszenia.

Członkowie wspierający

Członkiem wspierającym Polska PV może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca wsparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne w realizacji celów Polska PV, która zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia (deklaracji).

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz propozycji umowy członka wspierającego proszę wypełnić formularz kontaktowy lub wysłać zapytanie na biuro@polskapv.pl.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu, uchwał władz Polska PV oraz ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu (deklaracji).

W zamian za otrzymanie wsparcia Polska PV na rzecz członka może zadeklarować zamieszczenie logotypu na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz publikacja i opracowaniach, promocję podczas organizowanych wydarzeń.

Członkowie honorowi

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w rozwój technologii systemów fotowoltaicznych lub działalność Polska PV. Członkostwo honorowe nadawane jest decyzją Zarządu na wniosek, co najmniej 10 członków zwyczajnych. Decyzja podejmowana jest w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak uczestniczyć w posiedzeniach władz Polska PV z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

Klub i newsletter SBF POLSKA PV

Działasz w branży fotowoltaicznej? Popierasz działania i chcesz być na bieżąco z działaniami Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV? Dołącz do klubu SBF POLSKA PV – bez zobowiązań i bez opłat.

Członkostwo w klubie powiązane jest w otrzymywaniem newslettera Stowarzyszenia.

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy – TUTAJ

Zapisz się już dziś i bądź na bieżąco i blisko branży!