Statut

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV

Rozdział I. Postanowienia ogólne.
§ 1

1.    Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, zwane dalej Polska PV działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 29. 06. 2003 r. Nr 79 poz. 855 z p. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. Skupia osoby, które związane są zawodowo lub są zainteresowane zagadnieniami badań, rozwoju, dokumentowania, racjonalnej eksploatacji i wdrażania technologii i systemów fotowoltaicznych, a także edukacją i promocją w tym zakresie.

2.    W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może posługiwać się angielską nazwą Polish Photovoltaic Industry Association.

§ 2

1.    Siedzibą Polska PV jest miasto Kraków.

§ 3

1.    Terenem działania Polska PV jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.    Dla realizacji celów statutowych Polska PV może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

1.    Stowarzyszenie Polska PV posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

Jest organizacją pozarządową i apolityczną.

§ 5

1.    Polska PV współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

1.    Polska PV opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 7

1.    Polska PV może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

1.    Polska PV odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. Członkowie stowarzyszenia nie odpowiadają za jego zobowiązania swoim własnym majątkiem.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 9

1.    Celem działania Polska PV jest:

a)       opracowywanie standardów w zakresie realizacji inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne,

b)      opracowanie standardów i norm branżowych i ich adaptacja do prawodawstwa krajowego,

c)       popularyzacja dobrych praktyk w zakresie realizacji inwestycji z zakresu instalacji fotowoltaicznych,

d)      obywatelska kontrola nad procesem wydawania publicznych środków na inwestycje z zakresu instalacji fotowoltaicznych,

e)      przygotowywanie i promocja systemu wsparcia dla elektrowni fotowoltaicznych,

f)        udział w pracach nad tworzeniem prawa w zakresie odnawialnych źródeł energii,

g)       edukacja w zakresie instalacji fotowoltaicznych,

h)      wsparcie dla działań z zakresu badań i rozwoju systemów fotowoltaicznych,

i)        wsparcie dla lokalizacji inwestycji z zakresu produkcji systemów fotowoltaicznych w Polsce

j)        promocja odnawialnych źródeł energii w szczególności systemów fotowoltaicznych,

k)       wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,

l)        wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

m)    wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

n)      podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

o)      działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

p)      działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

§ 10

1.    Polska PV realizuje swoje cele poprzez:

a)       kreowanie najwyższych standardów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych w zakresie realizacji instalacji fotowoltaicznych opartych o Polskie oraz zagraniczne doświadczenia,

b)      przekazywanie wypracowanych standardów członkom stowarzyszenia oraz uczestnikom procesów inwestycyjnych,

c)       zdobywanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia.

d)      popularyzowanie systemów fotowoltaicznych poprzez rzetelne informowanie społeczeństwa i czynników decyzyjnych o stanie, możliwości wykorzystania, aspektach ekonomicznych i ekologicznych oraz perspektywach rozwoju tych dziedzin w Polsce i na świecie,

e)      integrowanie osób, instytucji i firm związanych z systemami fotowoltaicznymi,

f)        współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie wymiany doświadczeń, rozwoju wiedzy i technologii oraz przepływu informacji dotyczącej problematyki systemów fotowoltaicznych,

g)       organizowanie tematycznych konferencji, seminariów, wystaw, szkoleń i wykładów, wydawanie książek, czasopism, broszur i innych publikacji związanych z celami Polska PV,

h)      powołanie komisji działających w ramach Polska PV, których zadaniem będzie realizacja poszczególnych celów,

i)        udział w targach polskich i zagranicznych,

j)        nawiązanie współpracy z innymi organizacjami

Rozdział III. Członkowie stowarzyszenia

§ 11

1.    Członkami Polska PV mogą być osoby fizyczne i prawne przestrzegające normy etyczne
w życiu społecznym i zawodowym.

2.    Osoba prawna działa w Polska PV poprzez swojego przedstawiciela oraz może być jedynie członkiem wspierającym.

3.    Uchwałę o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd nie później niż w ciągu
3 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

4.    Polska PV zrzesza członków:

a)       zwyczajnych,

b)      wspierających,

c)       honorowych.

5.    Członkiem zwyczajnym Polska PV może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację, zobowiąże się do regularnego opłacania składek.

6.    Członkiem wspierającym Polska PV może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca wsparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne w realizacji celów Polska PV, która zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia (deklaracji).

7.    Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu, uchwał władz Polska PV oraz ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu (deklaracji).

8.    Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład
w rozwój technologii systemów fotowoltaicznych lub działalność Polska PV.

9.    Członkowstwo honorowe nadawane jest decyzją Zarządu na wniosek, co najmniej 10 członków zwyczajnych. Decyzja podejmowana jest w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

10.Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

11.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak uczestniczyć w posiedzeniach władz Polska PV z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 12

1.    Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)    biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Polska PV,

b)                            korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Polska PV,

c)                             udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Polska PV,

d)                            zgłaszania wniosków, co do działalności Polska PV.

2.    Członkowie honorowi mają prawo:

a)       korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Polska PV,

b)      udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Polska PV,

§ 13

1.    Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)    czynnego udziału w działalności Polska PV i w realizacji jego celów,

b)    uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,

c)    przestrzegania statutu i uchwał władz Polska PV,

d)    dbania o dobre imię oraz mienie Polska PV,

e)    regularnego opłacania składek.

2.    Członkowie honorowi mają obowiązek:

a)       przestrzegania statutu i uchwał władz Polska PV,

b)       dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkostwo w Polska PV ustaje na skutek:

a)    dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Polska PV złożonej na ręce Zarządu,

b)    wykluczenia przez Zarząd z powodu:

– nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez
okres minimum 90 dni,

– rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Polska PV,

– działania na szkodę Polska PV

c)                                      utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)                                      śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Zarząd podejmuje decyzję o wykluczeniu po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Od decyzji Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Polska PV przysługuje odwołanie za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Polska PV

§ 15

1. Władzami Polska PV są:

a)    Walne Zebranie Członków,

b)    Zarząd,

c)    Komisja Rewizyjna.

§ 16

1.    Władze Polska PV wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym większością głosów.

2.    W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przypadku zmniejszenia składu wyżej wymienionych władz statutowych powyżej 50% władze te wybierane są przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane przez pozostałych Członków Zarządu w terminie 30 dni od daty zaistnienia powyższej sytuacji.

§ 17

1.    Uchwały wszystkich władz Polska PV zapadają w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie zapadają one większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Uprawnionym do głosowania jest członek, który w chwili podejmowania uchwały posiada opłacone składaki członkowskie lub został zwolniony przez Zarząd z opłacania składek członkowskich w danym roku kalendarzowym.

§ 18

1.    Kadencja wszystkich wybieranych władz Polska PV trwa 4 lata.

 

Rozdział IV Walne Zebranie Członków.

§ 19

1.    Najwyższą władzą Polska PV jest Walne Zebranie Członków.

2.    Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.    Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, co 4 lata zwoływane jest sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie do 7 dni.  Wszystkie uchwały Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.

4.    Zarząd zawiadamia członków stowarzyszenia o terminie i miejscu Zebrana Członków za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez członka adres e-mail.

5.    Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

6.    Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany przez uczestniczących w nim członków zwyczajnych.

7.    W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania uchwał Walnego Zebrania, decydujący jest głos Przewodniczącego.

8.    Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na pisemny wniosek (określający cel spotkania):

a)       komisji Rewizyjnej,

b)      co najmniej 75% ogólnej liczby członków zwyczajnych Polska PV,

c)       z własnej inicjatywy.

9.    Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane przed upływem 30 dni od daty wpłynięcia do Zarządu wniosku i obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

1.    Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)       określenie głównych kierunków działania i rozwoju Polska PV,

b)      uchwalanie zmian statutu,

c)       wybór i odwoływanie wszystkich władz Polska PV,

d)      udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Polska PV,

f)        rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g)       podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego oraz zaciągania kredytów,

h)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Polska PV i przeznaczeniu jego majątku,

i)        podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Polska PV.

 

Rozdział V. Zarząd.

§ 21

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Polska PV zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje i działa w imieniu Polska PV na zewnątrz.
2. Zarząd składa się od 3 do 5 Członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybierany jest Prezes i Wiceprezesi. O  liczbie  członków  Zarządu  decyduje  Walne  Zebranie Członków. W przypadku braku odmiennej uchwały Zarząd powołuje się w składzie trzyosobowym.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu  jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności,  co  najmniej  połowy  członków  zarządu.  W  przypadku  równej  liczby głosów Prezes Zarządu dysponuje decydującym głosem.
7. Pierwszy  Zarząd jest  powoływany  przez  zebranie założycieli.
8. Zarząd po upływie kadencji sprawuje swoje funkcje, aż do powołania nowego Zarządu.

§ 22

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a)    kierowanie bieżącą pracą Polska PV,

b)    realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c)    zarządzanie majątkiem Polska PV,

d)    planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e)    podejmowanie decyzji o współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami oraz o przynależności do tych organizacji,

f)     przyjmowanie i wykluczanie członków Polska PV,

g)    zwoływanie Walnego Zebrania,

h)    ustalanie wysokości składek członkowskich oraz regulaminu wynagrodzeń pracowników Polska PV,

i)      podejmowanie decyzji o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,

j)      prawo  do  zmiany wysokości  składek  członkowskich  dla  członków zwykłych i wspierających uwzględniając poziom przychodów oraz pracę członka na rzecz stowarzyszenia,

k)    prawo do zwolnienia z opłacania składek członków szczególnie zaangażowanych w pracę stowarzyszenia lub członków będących w trudnej sytuacji materialnej,

l)      zawieranie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych oraz stosunku pracy z pracownikami Stowarzyszenia oraz umów z zewnętrznymi wykonawcami,

m)  składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia,

n)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

o)    wyrażanie zgody na patronaty Stowarzyszenia, wykorzystywanie logo Stowarzyszenia i sponsorowanie imprez przez Stowarzyszenie,

§ 23

a ) Zarząd podejmuje Uchwały dotyczące wysokości składek członkowskich na kolejny rok kalendarzowy przed terminem 31 grudnia roku bieżącego.

b ) Zarząd może zwolnić z opłacania składek członkowskich członków zwyczajnych ze względów socjalnych lub z uwagi na wkład w pracę stowarzyszenia. Zwolnienie ze składek podejmowane jest przez Zarząd w formie Uchwały na pisemny lub ustny wniosek członka zwyczajnego.

§ 24

Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Polska PV i jego kierownika. Organizację i tryb pracy Biura określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Polska PV.

 

Rozdział VI Sposób reprezentacji.

§ 25

1.       Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest samodzielnie każdy Członek Zarządu.

2.    Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest samodzielnie uprawniony jest samodzielnie każdy Członek Zarządu.

 

Rozdział VII Komisja Rewizyjna.

§ 26

1.    Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Polska PV.

2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 lub 5 Członków, w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż jeden raz na pół roku.

4.    Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

5.    Posiedzenia Komisji są protokołowane.

§ 27

1.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)    kontrola całokształtu działalności Polska PV,

b)    ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c)    składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Polska PV i jego Zarządu,

d)    wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e)    wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f)     wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

g)    prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,

h)    zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

i)      pełnienie funkcji Sądu Koleżeńskiego, a w szczególności rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Polska PV,

j)      członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

2.    Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Członków Zarządu Polska PV złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział VIII Majątek i gospodarka finansowa.

§ 28

3.    Źródłami powstania majątku Polska PV są:

a)    składki członkowskie uiszczane w terminie i na zasadach ustalonych przez Zarząd,

b)    darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c)    dotacje, subwencje, udziały, lokaty, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty,

d)    dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Polska PV,

e)    wpływy z działalności gospodarczej.

4.    Polska PV prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.    Dochód Polska PV w całości służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział IX Działalność gospodarcza

§ 29

 

1.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zysk z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może zostać wypłacony bezpośrednio członkom Stowarzyszenia.

2.    Stowarzyszenie może angażować się w działalność gospodarczą zgodną z realizacją działalności statutowej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenie może zatrudniać do wykonania zadań i zleconych prac podmioty zewnętrzne lub zlecać odpłatnie wykonanie zadań członkom Stowarzyszenia.

3.    Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być:

PKD 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
PKD  58.11.Z – Wydawanie  książek;
PKD  58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
PKD 58.13.Z – Wydawanie gazet;
PKD  58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
PKD  58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
PKD  58.29.Z  – Działalność wydawnicza w  zakresie  pozostałego  oprogramowania;
PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  i programów telewizyjnych;
PKD  59.12.Z – Działalność  post produkcyjna  związana  z  filmami,  nagraniami wideo  i programami telewizyjnymi;
PKD 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
PKD 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych;
PKD  63.99.Z  –  Pozostała  działalność  usługowa w  zakresie  informacji,  gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD  64.99.Z  –  Pozostała  finansowa  działalność  usługowa,  gdzie  indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
PKD  70.22.Z  –  Pozostałe doradztwo  w  zakresie  prowadzenia  działalności  gospodarczej i zarządzania;
PKD  71.12.Z  –  Działalność  w  zakresie  inżynierii  i  związane  z  nią  doradztwo techniczne;
PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
PKD 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
PKD 72.19.Z – Badania  naukowe  i prace  rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
PKD 72.20.Z – Badania naukowe  i prace  rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
PKD  73.12.B  –  Pośrednictwo  w  sprzedaży  miejsca  na  cele  reklamowe  w mediach drukowanych;
PKD  73.12.C  –  Pośrednictwo  w  sprzedaży  miejsca  na  cele  reklamowe  w mediach elektronicznych (Internet);
PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
PKD 72.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami;
PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego oprogramowania;
PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
PKD 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
PKD  74.90.Z  –  Pozostała  działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna,  gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD  77.40.Z  –  Dzierżawa  własności  intelektualnej  i  podobnych  produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
PKD 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie  rezerwacji, gdzie  indziej niesklasyfikowana;
PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
PKD  94.11.Z  –  Działalność  organizacji  komercyjnych  i  pracodawców;
PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych;
PKD  94.99.Z  –  Działalność  pozostałych  organizacji  członkowskich,  gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Jeżeli  podjęcie  lub  prowadzenie  działalności  gospodarczej w  zakresie  ustalonego wyżej przedmiotu działalności  gospodarczej  Stowarzyszenia,  wymaga  uzyskania  zgody, zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub  prowadzenie  takiej  działalności  nastąpi  po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

 

Rozdział X Postanowienia końcowe.

§ 30

1.    Uchwałę w sprawie zmiany statutu Polska PV podejmuje Walne Zebranie Członków większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 31

1.    Uchwałę o rozwiązaniu Polska PV podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Polska PV Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Polska PV.

3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

§ 32

Statut przyjęto uchwałą w dniu 13 czerwca 2016 r.