Od 1 kwietnia 2018 roku, planowane jest wejście w życie zmian w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Z dokumentów jakie przedstawili Operatorzy sieci wynika, że na mikroinstalacje fotowoltaiczne zostaną nałożone nowe wymagania w kwestii ich przyłączenia do sieci.

Powołując się powyżej wspomniane Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej od 1 kwietnia instalacje powyżej 3 kWp muszą być przyłączane trójfazowo. Kolejną istotną zmianą jest to, że systemy o mocy w zakresie 3-10 kWp muszą mieć możliwość odłączenia od sieci przez Operatora. Co więcej, instalacje fotowoltaiczne o mocy ponad 10 kWp muszą umożliwiać Operatorom sieci sterowanie mocą czynną.

 

Opinia na temat zapowiadanych zmian

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV krytycznie odnosi się do zaproponowanych zmian w IRiESD, w szczególności stoi na stanowisku, że zmniejszenie mocy instalacji z 4,6 do 3 kW dla instalacji jednofazowych jest zbyt radykalne i wprowadzane zbyt szybko. Stawia także pod znakiem zapytania wiele realizowanych projektów.

W zakresie wprowadzenia wymogów sterowania mocą instalacji i możliwością jej odłączenia w zależności od mocy, SBF zwrócił się do OSD o szczegóły funkcjonowania tego rozwiązania. Na tym polu obawy stowarzyszenia budzą min: możliwości nadużyć (nieuzasadnione odłączenia w oparciu o uznaniowość OSD), dodatkowe koszty układu telemechaniki, brak wskazania standardu komunikacji i realizacji tej funkcji. Bez tych szczegółów trudno jednoznacznie określić konsekwencji tych zmian dla rynku PV w Polsce.
Bardzo negatywnie stowarzyszenie ocenia także tryb wprowadzania zmian, czas ich wprowadzania oraz brak informowania zainteresowanych środowisk, w tym także stowarzyszenia o zakresie wprowadzanych zmian.

Pozytywnie SBF POLSKA PV ocenia jedynie kierunek, w którym główni OSD w Polsce chcą wprowadzić spójne wymogi przyłączania mikroinstalacji pod warunkiem jednak, że wymogi te będą odpowiadać realiom rynkowym.

Mając na uwadze, że proponowanie zmiany w kryteriach przyłączenia mikroinstalacji mają daleko idące konsekwencje dla rynku PV, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej SBF Polska PV prowadzi szeroką dyskusję nad stanowiskiem, które planuje przedstawić prezesowi URE.

O efektach korespondencji z Operatorami sieci będziemy informować na bieżąco.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV