Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV wyraża poparcie wobec apelu polskiej branży fotowoltaicznej do Rządu RP o pilne wprowadzenie zmian w zakresie tzw. limitów cen energii wytwarzanej przez farmy słoneczne!

 

Branża fotowoltaiczna w wystosowanym do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej apelu zwraca się o:

  • objęcie wytwórców energii elektrycznej z promieniowania słonecznego w instalacjach, które zostały przyłączone do sieci elektroenergetycznej w ostatnich pięciu latach wyjątkiem od przekazywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny;
  • zmianę sposobu obliczania limitu ceny w taki sposób, aby w odniesieniu do instalacji korzystających z systemu aukcyjnego poza tym systemem limit ceny stanowiła cena aukcyjna lub cena referencyjna w zależności od tego, która z nich jest korzystniejsza;
  • znaczne podniesienie ceny referencyjnej dla fotowoltaiki dla instalacji zarówno powyżej jak i poniżej 1 MW
  • określenie, że obowiązek przekazywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, wykonuje się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku, tj. w okresie, na jaki pierwotnie planowane było wprowadzenie tych zapisów.

 

Pełna treść Apelu poniżej:

Działając w imieniu podmiotów zajmujących się rozwojem w Rzeczypospolitej Polskiej odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii słonecznej (fotowoltaicznej), zwracamy się z apelem do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o pilne wprowadzenie zmian w zakresie tzw. limitów cen energii wytwarzanej przez farmy słonecznej oraz pragniemy przedstawić nasze stanowisko do ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U.2022.11.03) oraz jej nowelizacji dokonanej na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, która została uchwalona przez Sejm, a obecnie jej tekst został przekazany do Senatu zgodnie z art. 77 regulaminu Sejmu.

W pierwszej kolejności pragniemy zwrócić uwagę, na tryb procedowania w/w ustaw. Projekt ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk 2697) wpłynął do Sejmu w dniu 14 października 2022 roku, a już 20 października ustawa została uchwalona. Konstytucyjne trzy czytania ustawy odbyły się w dwa dni. Jeszcze krócej trwały prace Sejmu nad ustawą z dnia 1 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W jej wypadku projekt wpłynął do Sejmu w dniu 28 listopada 2022 roku, a ustawa została uchwalona w dniu 1 grudnia 2022 roku. Również w jej przypadku konstytucyjne trzy czytania ustawy odbyły się w dwa dni.

Jest rzeczą niemożliwą, że w tak ekspresowym tempie uchwalania ustaw, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich obszerność – ustawa z dnia 27 października 2022 roku ma 50 stron, a ustawa z dnia 1 grudnia 2022 roku ma 80 stron – posłowie byli w stanie przeanalizować proponowane rozwiązania i przemyśleć ich wpływ na szereg podmiotów i procesów, na jakie one wpływają. Wydaje się, że również autorzy ustawy nie przeanalizowali należycie tego wpływu co najmniej na podmioty zajmujące się rozwojem w Rzeczypospolitej Polskiej odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki słonecznej, gdyż w uzasadnieniu ustawy z dnia 27 października 2022 roku słowa „fotowoltaika” lub „energetyka słoneczna” w kontekście wprowadzenia tzw. limitów cen energii, nie padają ani razu.

W związku z powyższym warto wskazać, jakie będą rzeczywiste skutki wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa obowiązku przekazywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny przez wytwórców energii elektrycznej wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię promieniowania słonecznego na zasadach określonych w ustawach z dnia 27 października 2022 roku oraz z dnia 1 grudnia 2022 roku:

1. W przypadku instalacji wybudowanych:
− z uwagi m.in. na ujemny koszt profilu wytwarzania, który w bezpośredni sposób obniżył dochody wytwórców fotowoltaicznych oraz wzrost poziomu stóp procentowych, który spowodował, iż koszty obsługi długu wzrosły w okresie ostatniego roku średnio o ponad 100 PLN na każdą sprzedawaną MWh, objęcie wybudowanych instalacji obowiązkiem przekazywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny spowoduje, że mogą one nie być w stanie obsługiwać swojego długu, jaki został zaciągnięty na poczet realizacji inwestycji.

2. W przypadku instalacji aukcyjnych, ale jeszcze niepracujących:
− Inwestorzy odłożą maksymalnie w czasie decyzję o realizacji inwestycji lub jej uruchomienia, a w skrajnych wypadków wręcz z niej zrezygnują. Spowoduje to spadek ilości energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, jaka mogłaby zostać wyprodukowana w najbliższym roku. Biorąc pod uwagę, że energia z OZE jest najtańszą energią produkowaną na polskim rynku efekt ustawy będzie odwrotny od zamierzonego. Dodatkowo brak tej zielonej energii zwiększy zależność polskiego KSE od źródeł kopalnych, w dużej mierze sprowadzanych z zagranicy.

3. W przypadku instalacji przygotowywanych do realizacji:
− Inwestorzy zamrożą rozwijanie kolejnych projektów farm słonecznych, co z kolei już doprowadza do weryfikacji zatrudnienia specjalistów w tej dziedzinie, a w niektórych przypadkach prowadzić będzie do zamknięcia obecnie funkcjonujących przedsiębiorstw. Inne efekty takiego zamrożenia przygotowywania nowych inwestycji do realizacji to zmniejszenie ilości danin publicznych przekazywanych do budżetu centralnego oraz budżetów lokalnych oraz zmniejszenie wpływów z tytułu czynszu należnych właścicielom gruntów.

Wobec powyższego wnioskujemy o szybkie podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do powstrzymania, a co najmniej minimalizacji tych negatywnych czynników opisanych wyżej poprzez:
1) Zmianę art. 22 ustawy z dnia 27 października 2022 roku poprzez dodanie wyjątku od stosowania obowiązku przekazywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny przez wytwórców energii elektrycznej wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię promieniowania słonecznego w instalacjach, które zostały przyłączone do sieci elektroenergetycznej w ostatnich pięciu latach.
2) Zmianę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie sposobu obliczania limitu ceny w ten sposób, aby w odniesieniu do instalacji korzystających z systemu aukcyjnego w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, również dla wolumenu energii elektrycznej sprzedawanej przez te jednostki poza tym systemem limit ceny stanowiła cena referencyjna w rozumieniu art. 77 ust. 3 pkt 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.
3) Zmianę Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 października 2022 roku w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje, poprzez znaczne podniesienie ceny referencyjnej dla odnawialnego źródła energii, zarówno o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, jak i o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej.
4) Zmianę art. 39 ustawy z dnia 27 października 2022 roku poprzez określenie, że obowiązek przekazywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, wykonuje się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku, tj. w okresie zgodnym z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii (Dz. Urz. UE LI 261 z 7.10.2022, str. 1).

Wyrażając nadzieję, że zaprezentowane powyżej argumenty i propozycje znajdą zrozumienie w kierownictwie Ministerstwie Klimatu i Środowiska, deklarujemy chęć współpracy przy pracach na zmianami legislacyjnymi w/w aktów prawnych.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o wyznaczenie terminu spotkania z Panią Minister, podczas którego nasi przedstawiciele zaprezentują argumentację, dlaczego ich pilne wprowadzenie jest niezbędne.