Branża podpisuje Porozumienie sektorowe branży PV

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV brało czynny udział w konstruowaniu porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaicznego. Porozumienie jest inicjatywą Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dziś 16 grudnia 2021 roku w Warszawie przedstawiciele branży PV w tym SBF POLSKA PV oraz firmy członkowskie stowarzyszenia podpisują Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki. Jednocześnie podmioty z branży OZE wnoszą wniosek o doprecyzowanie definicji „local content” na dalszym etapie prac oraz włączenie w konsultacje branżowe nad przyszłymi zmianami legislacyjnymi w obszarze odnawialnych źródeł energii. Producenci przedstawili swoje postulaty w wystosowanym w ostatnim tygodniu piśmie do Pani Minister Anny Moskwy oraz Pana Ministra Ireneusza Zyski.

Szansa na wypracowanie nowej platformy komunikacji

Sygnatariusze porozumienia skierowali list do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W swoim stanowisku przedstawiciele branży PV zwrócili uwagę na szybki tryb wprowadzanych zmian do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, a także brak wystarczających konsultacji z branżą. W związku z tym, branża zgodziła się na podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki zakładając, że pozwoli ono na wypracowanie platformy komunikacji w obszarze wszelkich prac legislacyjnych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Branża PV oczekuje zacieśnienia bezpośrednich kontaktów i bardziej inkluzywnego podejścia w ramach konsultacji branżowych przy opracowywaniu przyszłych aktów prawnych dotyczących rynku energii w Polsce.

Jaka będzie ostateczna definicja “local content”?

W złożonym stanowisku branża postuluje również o zmianę definicji „local content”, która powinna być szczegółowo omówiona i zredagowana na późniejszym etapie prac legislacyjnych z uwzględnieniem konieczności udziału polskiego kapitału oraz wzmocnienia współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej.

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki w Polsce

16 grudnia 2021 zostało podpisane Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki. W uroczystości wzięło udział ponad 30 reprezentantów branży OZE: przedstawicieli administracji rządowej, uczestników łańcucha dostaw, inwestorów i producentów, organizacji otoczenia biznesu oraz sektora nauki.

W ramach porozumienia zostanie powołana Rada Koordynacyjna ds. Fotowoltaiki. Jej zadaniem będzie m.in. monitorowanie deklaracji stron Porozumienia oraz powołanie grup roboczych do pracy w zakresie obszarów kluczowych. Podczas posiedzeń mają być konsultowane m.in zagadnienia dotyczące rozwoju rynku, w tym „local content”. Jest to obszar szczególnie ważny dla polskich producentów PV, którzy chcą sprecyzować definicję w celu zapewnienia ochrony rynku polskiego i krajów członkowskich UE, jednocześnie wzmacniając europejski łańcuch dostaw.

Oprócz rozwoju local content, intencją Porozumienia sektorowego jest rozwój nowych segmentów i integracji PV z siecią, t.j.: hybrydowych instalacji OZE, systemów PV zintegrowanych z technologiami wodorowymi, fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), agrofotowoltaiki (APV), fotowoltaicznych instalacji pływających oraz magazynowania energii.

Zacieśnienie współpracy podmiotów z branży PV

Dzięki podpisaniu porozumienia ma być możliwe zacieśnienie współpracy podmiotów zaangażowanych w rozwój branży fotowoltaicznej, które wspólnie będą podejmować działania wzmacniające konkurencyjność polskiej gospodarki, realizując krajowy cel OZE i przyczyniając się do kształtowania transformacji energetycznej w Polsce.

Kontrowersje wokół porozumienia sektorowego

Bardzo szybka ścieżka legislacyjna ostatniej nowelizacji ustawy o OZE i innych ustaw oraz brak uwzględnienia protestów i postulatów branży fotowoltaicznej, podnoszą dyskusję, czy podpisanie porozumienia sektorowego jest zasadne. Producenci zgodzili się jednak je podpisać, by mieć wpływ na rozwój branży i aby dbać o kilka milionów przyszłych prosumentów, zapewnić im spokojny, a przede wszystkim stabilny i przewidywalny stan prawny.