Firma SRS Group w ramach swojego członkostwa zaoferowała wyjątkowy benefit dla członków SBF w postaci darmowego audytu środowiskowego, w ramach którego Państwa firmy otrzymają informację o koniecznych, wymaganych prawnie obowiązkach w zakresie wprowadzania produktów i raportowania w bazach BDO, KOBIZE i CBAM.

Zachęcamy do zapoznania się  z przygotowanym materiałem na temat podatku węglowego i związanych z nim regulacji.

 

CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) to graniczny podatek węglowy, wprowadzony na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z 10 maja 2023 roku. Mechanizm ten ustanawia dostosowywanie cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Jego celem jest wyrównanie kosztów związanych z emisją CO2 dla towarów importowanych do Unii Europejskiej (UE) oraz towarów unijnych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Nowy podatek ma zapobiegać ucieczce emisji gazów cieplarnianych (carbon leakage) z UE do krajów o niższych standardach polityki klimatycznej i środowiskowej.

CBAM stanowi kluczowy element unijnego pakietu “Fit for 55” (czyli “Gotowi na 55”), który ma na celu dekarbonizację gospodarki i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

W okresie przejściowym (zwolnionym z opłat), trwającym od 1 października 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku, obowiązkiem importerów będzie składanie kwartalnych sprawozdań dotyczących wbudowanej emisji gazów cieplarnianych w importowane towary z następujących kategorii:

 • Cement
 • Żeliwo i stal
 • Aluminium
 • Nawozy
 • Wodór
 • Energia elektryczna

Szczegółowy wykaz towarów i kodów CN objętych obowiązkiem raportowania CBAM znajduje się w załączniku I do Rozporządzenia 2023/956. Zakres towarów będzie się z czasem poszerzał, aby pełniej odzwierciedlać sektory objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS).

Organem właściwym ds. CBAM w Polsce jest Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

 

Wprowadzenie obowiązków związanych z CBAM zostało podzielone na dwa etapy:

 1. Od 1 października 2023 r. (okres przejściowy) zgłaszający importowane towary (tj. importerzy) będą zobowiązani jedynie do składania raportu CBAM w okresach kwartalnych. W tym czasie ilość bezpłatnych uprawnień ETS będzie wynosiła 100 proc. Pierwsze sprawozdanie CBAM, tj. za IV kwartał 2023 r. zostały złożone z końcem lutego 2024 r. *Od 1 lipca 2024 r. raporty należy przygotować w oparciu o dane rzeczywiste.
 2. Od 1 stycznia 2026 r. importerzy będą zobowiązani do składania rocznych deklaracji CBAM (do 31 maja), które będą zawierały m.in. informacje o łącznej liczbie certyfikatów CBAM podlegających umorzeniu. Ten sam termin będzie dotyczył umarzania certyfikatów CBAM odpowiadających emisji wbudowanej. Dodatkowo, ilość darmowych certyfikatów ETS będzie stopniowo zmniejszana.

 

Szczegółowe terminy na składanie sprawozdań i ich ewentualną korektę podano tutaj.

Sprawozdania składane są drogą elektroniczną przy pomocy rejestru przejściowego CBAM.

 

Kary za brak raportowania

W przypadku niezgłoszenia emisji w ramach systemu CBAM, przewidziane są kary administracyjne. Docelowe kary mogą sięgać nawet do 50 tysięcy złotych. Obecnie, zgodnie z projektowanym Rozporządzeniem Wykonawczym, kary za niezgłoszenie emisji mają wynosić od €10 do €50 za tonę emisji. Kary będą waloryzowane o wskaźnik inflacji.

Nieprzestrzeganie zasad związanych z CBAM może skutkować innymi konsekwencjami jak zablokowanie przesyłek towarów lub anulowanie statusu “zgłaszającego uprawnionego” przez władze lokalne, co uniemożliwiłoby przedsiębiorcom import towarów objętych CBAM do państw UE.

 

Firma SRS GROUP, jako członek SBF może być dla Państwa wsparciem w zakresie CBAM, na rynku oferujemy pełną i kompleksowa ofertę w zakresie:

 • Doradztwo w zakresie wymagań raportowania CBAM, ustalenie produktów objętych obowiązkiem, określenie i wdrożenie działań i obowiązków importera oraz dostawcy spoza UE. Bieżące wsparcie i wygodny dostęp do naszych ekspertów w określonym wymiarze godzin miesięcznie.
 • Rejestrację Państwa firmy w bazie CBAM, bieżące (kwartalne) raportowanie za pośrednictwem PUESC/UUM&DS.
 • Wsparcie w skutecznym pozyskaniu oraz weryfikacji danych od Państwa partnerów, w szczególności firm z obszaru Chin z racji posiadanych przez nas kompetencji językowych. Przygotowanie bazy danych rzeczywistych w formacie xslx (wg projektu CBAM Communication Template for Installations Komisji Europejskiej), kalkulacja emisji bezpośrednich i pośrednich związanych z importowanymi towarami wg metodologii ujętej w rozporządzeniu.
 • Wsparcie w postępowaniach prowadzonych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) dot. procedur określonych w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2023/1773 z dnia 17 sierpnia 2023 r., w szczególności dot. korekt i sprostowań raportów CBAM

 

Dane kontaktowe:

Marcin Zwierzchowski

Mail: Marcin.Zwierzchowski@srsgroup.pl

Tel: 602 525 110