Szczegóły oceny wniosków w ramach RPO w woj. lubelskim jednoznacznie dyskryminują instalacje fotowoltaiczne kosztem kolektorów słonecznych. W ramach przyjętych kryteriów oceny została wprowadzona wysoka punktacja przyznawana za efektywność kosztową MW zainstalowanej mocy z poziomami kosztów niemożliwymi do osiągnięcia dla instalacji fotowoltaicznych. W efekcie projekty oparte o instalacje kolektorów słonecznych są w stanie otrzymać w ramach tego kryterium 25 punktów przy 0 punktów dla instalacji fotowoltaicznych. Na dyskryminujący charakter kryteriów rozstrzygających dla Działania 4.1 “Wsparcie wykorzystania OZE” zwraca uwagę stowarzyszenie SBF Polska PV w liście otwartym do Marszałka Województwa Lubelskiego podkreślając, że miarą efektywności kosztowej jest ilość wyprodukowanej energii, a nie moc instalacji.

Zawarty w dokumencie dolny pułap kosztowy sięgający 1 998 829 zł/MW za którego spełnienie przyznawane jest 25 punktów jest możliwy do osiągnięcia jedynie przez instalacje kolektorowe i to z dotacją na poziomie maksymalnym równym 85% kosztów instalacji. Górny pułap kosztowy kształtujący się na poziomie 3 331 384 zł/MW przekroczeniem którego skutkuje uzyskanie 0 punktów jest nieosiągalny nawet dla najmniejszej instalacji fotowoltaicznej. Ustalenie wartości pułapów nieadekwatnych do pełnego przekroju dostępnych rozwiązań rodzi pytanie o rzeczywisty charakter kryteriów. Czy jest to świadome działanie mające na celu propagowanie jednej technologii i spychanie na bok innej?
Podstawą analizy porównawczej przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Polska PV jest fakt, iż jedynym adekwatnym kryterium wydajności instalacji jest uzysk energetyczny dostarczający beneficjentowi bezpośrednich korzyści energetycznych oraz mający przełożenie na spełnienie wskaźników redukcji emisji zanieczyszczeń. Średni zryczałtowany koszt instalacji opartej na kolektorach słonecznych o mocy 1 MWp został przyjęty na poziomie 2 800 000 zł/MW, instalacji fotowoltaicznej na pułapie 5 500 000 zł/MW. Wyraźnie widać, że kolektory są znacznie tańszym rozwiązaniem pod tym względem. Patrząc jednak w innym kierunku, na uzysk poszczególnych instalacji czyli sposobność do wytworzenia energii z jednostki mocy zainstalowanej zdecydowanie korzystniej prezentuje się fotowoltaika.

Obliczony uzysk energetyczny na podstawie średnich warunków nasłonecznienia województwa lubelskiego w przypadku instalacji fotowoltaicznej wyniósł 980 MWh/MWp, natomiast dla instalacji kolektorów – 595 MWh/MWp.

Na podstawie przedstawionych wyżej wartości oszacowano średni koszt wyprodukowania jednostki energii przez każdą z instalacji. Wyniósł on 4,75 zł/kWh dla instalacji kolektorów oraz 5,6 zł/kWh dla instalacji fotowoltaicznej. Różnica między wartościami to zaledwie 0,85 zł/kWh. Przedstawiona analiza jasno dowodzi, iż fotowoltaika może konkurować z kolektorami słonecznymi.
W liście otwartym do Marszałka Województwa Lubelskiego Stowarzyszenie SBF POLSKA PV przedstawia swoje spostrzeżenia za pomocą przeprowadzonej analizy. Na jej podstawie zwraca uwagę na nieadekwatność kryterium dotyczącego efektywności kosztowej i niesprawiedliwego traktowania technologii fotowoltaicznej faworyzując przy tym instalacje oparte na kolektorach słonecznych.
Rolą Stowarzyszenia Polska PV jest opowiadanie się po stronie równego i sprawiedliwego traktowania poszczególnych technologii . To beneficjent ma prawo decydować, która technologia jest dla niego korzystniejsza po zapoznaniu się ze wszelkimi dostępnymi i rzetelnie opracowanymi rozwiązaniami.


LIST OTWARTY DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO – Pobierz


Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV