Działania naszego Stowarzyszenia zaowocowały pozytywnymi zmianami prawa w zakresie przyłączania magazynów energii. 

Poniżej prezentujemy informację z Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

 

„Szanowni Państwo,

w związku z dotychczasowymi ustaleniami, dotyczącymi brzmienia przepisu o niełączeniu mocy PV i magazynów energii, pragnę poinformować, że uzgodniony podczas ostatniego spotkania przepis został zatwierdzony w projekcie ustawy z dnia 25 listopada 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Regulacja jest zawarta w art. 33 pkt 2 lit. d i ma następujące brzmienie:

 

d) po ust. 8d11 dodaje się ust. 8d12 w brzmieniu:
„8d12. W przypadku przyłączenia do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji z magazynem energii elektrycznej, do mocy zainstalowanej mikroinstalacji, o której
mowa w ust. 8d4, nie wlicza się mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, o ile:
1) moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej,
2) łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację z magazynem energii elektrycznej
– jest nie większa niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji.”,

Jednocześnie mając na uwadze nasze ustalenia dotyczące dalszych prac mających na celu modyfikację ww. zapisu, w taki sposób, aby dopuszczał on przyłączenie magazynu o większej mocy niż moc zainstalowanej instalacji uprzejmie proszę o przesłanie postulowanej przez Państwa zmiany w odniesieniu do ww. regulacji. Uprzejmie proszę o przesłanie wersji zapisu w brzmieniu ustalonym przez PTPiREE we współpracy z SBF.”

 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym osobom, bez których nie byłoby to możliwe!

Nowe podejście do kwestii przyłączeń magazynów energii znacząco ułatwi rozwój rynku tych urządzeń w najbliższym czasie w Polsce, na czym skorzystają tysiące prosumentów oraz firm z naszej branży.

Wypracowana nowelizacja nie jest rozwiązaniem idealnym, dlatego nie poprzestajemy w staraniach o jak najkorzystniejsze środowisko prawne dla rozwoju odnawialnych źródeł energii i nowoczesnej infrastruktury energetycznej.