Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV działając w ramach Porozumienia Branżowego Organizacji na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) przedstawia sugestie i uwagi wypracowane przez POBE do programu Czyste Powietrze. 

W ślad po pierwszym stanowisku o charakterze ogólnym w tej sprawie, przekazanym do NFOŚiGW przez POBE pod koniec czerwca 2019 r., po analizie uwag i informacji które spłynęły z rynku, opierając się na doświadczeniach z przeszłych i obecnie działających programów wsparcia, organizacje współdziałające w ramach POBE, w konstruktywny sposób zabrały głos doradczy w kwestii polepszenia funkcjonowania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W ten sposób POBE chce pomóc w uzyskaniu takiego kształtu wymagań i zasad Programu, aby mógł on skutecznie i w możliwie krótkim czasie pozwolić na osiągniecie zakładanego efektu końcowego, jakim jest poprawa jakości powietrza w Polsce, czego oczekują obywatele naszego kraju.

Ze względu na charakter działalności organizacje skupione w POBE zwracają uwagę na techniczne aspekty dotyczące kwalifikacji instalacji i urządzeń grzewczych oraz związanymi z tymi aspektami technicznymi dotyczącymi wymogów jakie powinna spełnić instalacja, aby zostać objęta wsparciem i w rezultacie dać efekt końcowy jakim jest ograniczenie niskiej emisji. Drugim ważnym problemem jest usprawnienie systemu rozpatrywania wniosków oraz dystrybucji do beneficjentów przeznaczonych w ramach programu środków. 

POBE przekazało do NFOŚiGW pakiet składający się z 26 propozycji zmian merytorycznych dotyczących zasad działania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz dodatkowo 13 uwag dotyczących zapisów w zakresie obowiązujących zasad w programie, w zakresie wniosku i procedur, oraz w zakresie udziału JST w procedowaniu wniosków. POBE nawiązuje w przesłanych propozycjach do konieczności uwzględnienia kwestii ograniczania w budynkach zapotrzebowania na energie, co ma znaczący wpływa na koszt eksploatacji i koszty urządzeń, co ma fundamentalne znaczenie w wypadku wsparcia kierowanego do najuboższych warstw społeczeństwa.

W zakresie merytorycznym, POBE przedstawiło konkretne propozycje dotyczące m.in. takich aspektów jak: 

  • konieczność stworzenia listy referencyjnej dla urządzeń i produktów spełniających wymagania programu „Czyste Powietrze”, 
  • wprowadzenie i respektowanie wymogów związanych z minimalnymi klasami energetycznymi urządzeń (rozszerzenie kwestii w stosunku do kotłów na paliwa stałe) w świetle rozporządzeń KE i PE
  • wprowadzenie wymogów równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej w ramach programu w postaci poświadczenia wykonawcy instalacji
  • propozycja przedłużenia programu w przypadku nowych budynków przynajmniej do końca 2020 roku (lub powstanie nowego programu wsparcia na wzór niemieckiego programu KfW55)
  • urealnienie kwoty kosztów kwalifikowanych dla instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • zniesienie absolutnego priorytetu dla sieci ciepłowniczych
  • wprowadzenie w zasadach programu Czyste Powietrze zakazu instalacji kotłów węglowych w nowych budynkach
  • włączenie kolektorów słonecznych do ogólnego programu wsparcia, jakim podlegałyby inne urządzenia grzewcze typu kotły czy pompy ciepła
  • egzekwowanie wymogu przekazywania etykiet energetycznych i kart produktów

 

oraz szereg innych istotnych dla dobrego funkcjonowania instalacji i obiektów objętych wsparciem w ramach programy Czyste Powietrze aspektów technicznych.

Źródło: POBE