Warszawa, 19.07.2022

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
ul. Wołyńska 22
60-637 Poznań

Przez
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Warszawa

 

Szanowni Państwo,

 

Jako największe Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej w Polsce zajmujące się mikroinstalacjami, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie dwóch ważnych dla tego segmentu rynku problemów.

 

1. Problem przyłączeń indywidualnych “magazynów energii” do sieci nN.

 

Ustawodawca zmieniając w dniu 29.10.2021 ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii z 20.02.2015, wprowadził możliwość przyłączania do mikroinstalacji indywidualnych “magazynów energii elektrycznej”, które według naszej oceny są urządzeniami klasy BESS (battery energry storage system) współpracującymi w instalacjach prosumenckich wyłączenie z inwerterami PV. 

 

Jest rozumiemy intencję Ustawodawcy “magazynów energii elektrycznej” należy w tym przypadku interpretować jako tzw. RES T – czyli  zespół urządzeń mających na celu akumulację nadmiaru energii z dziennego szczytu produkcji mikroinstalacji PV na pobór nocny w ramach jednego PPE. Z zasady, jako że magazyn tego typu nie posiada osobnego przekształtnika, a jedynym w tym przypadku z którym on współpracuje (i nie ma możliwości jego zmiany) w celu przeniesienia mocy jest falownik PV (a twierdzimy tak po przebadaniu wspólne z PAN pięciu najpopularniejszych tego typu “magazynów energii” BESS na polskim rynku), to sumaryczna moc takiego zestawu (generatora PV oraz elektrochemicznego magazynu energii) nigdy nie przekraczają mocy znamionowej falownika PV po stronie AC. 

 

W związku z powyższym, prosimy  o wyjaśnienie z czego wynika, interpretacja OSD mocy samych baterii, stanowiących integralną część BESS , jako dodatkowej mocy w mikroinstalacji i wymuszenia na prosumentach czynności zwiększania mocy przyłączeniowej PPE przy zgłoszeniu podłączenia zestawu mikroinstalacji PV+BESS? 

 

Zwiększanie mocy przyłączeniowej PPE jest w wielu przypadkach niemożliwe a złożenie podania ZM (zwiększenie mocy) zupełnie nieuzasadnione, dodatkowo naszym zdaniem mylnie zwiększając “teoretyczne” obciążenie tego fragmentu sieci nN. 

Podobnie nie rozumiemy w jakim celu formularze przyłączenia magazynów energii do sieci zawierają pytania techniczne na które większość prosumentów nie jest w stanie odpowiedzieć – nawet po konsultacjach z dostawcami zestawów PV+BESS. Dla przykładu, pytania dotyczą sprawności  ładowania i rozładowania magazynu energii, jest pytaniem na które przeciętny użytkownik systemu nie jest w stanie odpowiedzieć, a z odpowiedzią mają też problem dostawcy BESS w Polsce (parametr ten nie jest standardowo podawany w kartach katalogowych). 

 

W załączeniu przekazujemy przykładowy formularz z wykreślonymi danymi które trudno uzyskać od (głównie wschodnich) dostawców BESS. Procedury takie jak na razie skutecznie zniechęcają potencjalnych prosumentów do przyłączania do KSE magazynów energii jak również nowych mikroinstalacji PV. Obserwujemy w tym zakresie od 01.04.2022 spadek liczby nowych instalacji o ponad 80 % rok do roku.

 

2. Druga kwestią, którą chcielibyśmy przedyskutować z PTPIREE jest kontrola napięć w sieciach nN i obserwowane chwilowe wyłączenia fragmentów sieci powodowane przez chwilowy wzrost napięcia w nich.


Ustawodawca nakazał konieczność priorytetowania przyłączeń mikroinstalacji do sieci pozostawiając jednocześnie odpowiedzialność OSD za utrzymanie poziomów napięć zgodnie z obowiązującymi normami. Obserwujemy funkcjonujące w tym zakresie patologie, polegające na zwiększaniu sobie napięcia przez poszczególnych prosumentów (informacje jak to zrobić są łatwo dostępne w internecie). W naszej ocenie jest  to sytuacja niedopuszczalna, z którą jako przedstawiciele branży PV chcielibyśmy jak najszybciej rozpocząć bezpardonową walkę.

W tym celu proponujemy jak najszybsze powołanie wspólnego komitetu technicznego pod auspicjami MKiŚ, który by w trybie pilnym przeanalizował konkretne wskazane przez członków PTPiREE przypadki tego typu nadużyć, wyciągnął wnioski i zaproponował zmiany legislacyjne, w tym sankcje dla prosumentów w przypadku wykrycia w nich mikroinstalacji nastaw falownika PV generującego ponadnormatywne poziomy napięć. Chcielibyśmy zauważyć, że problem przekroczeń napięć wynika często również z niedostosowania nie tylko aktualnie funkcjonujących, ale także nowo projektowanych i przebudowywanych do współpracy z mikroinstalacjami sieci nN.  

 

Uważamy, że jest to  wspólny problem, który chcielibyśmy jak najszybciej rozwiązać, ponieważ powoduje on niesłuszne opinie jakoby instalacje PV powodują lokalne wyłączenia energii.

Mam nadzieję, na podjęcie szybkich kroków w obydwu sprawach, z naszej strony jesteśmy chętni do spotkania w najbliższych tygodniach. 

 

Prezes Zarządu SBF Polska PV

Dr inż. Jacek Biskupski

 


 

Pobierz list w wersji .pdf