Poselski projekt ustawy o OZE bardziej przyjazny dla branży

2 lipca grupa posłów reprezentowana przez Poseł Jadwigę Emilewicz złożyła projekt poselski o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowane w projekcie zmiany zakładają modyfikację systemu opustów, a nie jego likwidację, przy czym są zgodne z prawem unijnym. Ponadto, projekt ten zakłada wprowadzenie na rynek PV zapowiadanych od dłuższego czasu prosumentów zbiorowych, oraz prosumentów wirtualnych.

Opust 1:1

Model proponowany w projekcie poselskim zakłada przejście z obecnego modelu opustu 1:0,8 (dla instalacji o mocy do 10 kW) lub 1:0,7 (dla instalacji o mocy powyżej 10 kW) na model z opustem 1:1 dla energii wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej. Oznacza to, że prosument ma możliwość wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej (zmagazynowania), a następnie pobrania energii elektrycznej w tej samej ilości. W nowym modelu rozliczeń spółki obrotu nie będą pokrywać za prosumentów kosztów zmiennych opłat dystrybucyjnych oraz nie będą generować przychodu z tytułu rozliczenia opustu na energii wprowadzanej przez prosumentów do sieci. Dla prosumentów oznacza to możliwość korzystania z opustu 1:1 za energię oraz konieczność ponoszenia kosztów za dystrybucję tej energii.

15% rabatu na dystrybucji

Prosument z nowego systemu będzie musiał pokryć koszty dystrybucji, jednakże model zakłada 15% rabatu na opłatach zmiennych dystrybucyjnych dla energii wprowadzanej do sieci oraz zmagazynowanej przez osoby i podmioty niebędące przedsiębiorcami.

Umowy prosumentów

Aktualnie prosumenci muszą mieć podpisaną umowę kompleksową. Według projektu noweli, model docelowy zapewni możliwość korzystania zarówno z umowy kompleksowej, jak i umów rozdzielonych.

Czas obowiązywania

Zgodnie z projektem, okres wsparcia prosumenckiego na podanych warunkach ma być zapewniony przez okres 25 lat począwszy od daty pierwszego wprowadzania energii z danej instalacji prosumenckiej do sieci elektroenergetycznej, czyli mniej więcej tyle ile wynosi żywotność instalacji.

Sprzedaż energii

Zgodnie z zapisami dyrektywy unijnej, prosument powinien mieć możliwość sprzedaży nadwyżki energii. Projekt ustawy umożliwia prosumentom uzgodnienie ze sprzedawcami, że będą sprzedawali na ich rzecz nadwyżki energii elektrycznej. Sprzedaż powinna odbywać się na zasadach określonych w umowie kompleksowej lub umowie sprzedaży, a w razie braku poczynienia takich uzgodnień, po upływie okresu 12 miesięcy energia taka pozostanie do dyspozycji sprzedawcy.

Źródło: orka.sejm.gov.pl

Czy to się opłaca?

W celu stwierdzenia jak zaproponowane zmiany wpłyną na opłacalność inwestycji w instalację fotowoltaiczną porównano oszczędności wynikające z funkcjonowania instalacji w dwóch systemach. Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

  • Moc instalacji: 6,5 kWp
  • Cena zakupu energii netto: 0,31 zł
  • Koszt dystrybucji netto (zmienne): 0,21 zł
  • Suma kosztów energii z dystrybucją netto: 0,52 zł
  • Suma kosztów energii z dystrybucją brutto: 0,64 zł
  • Autokonsumpcja: 20%
  • Roczna produkcja z instalacji: 6402,5 kWh

Powyższe założenia są wspólne dla obu systemów, a teraz przyjrzyjmy się jakie są różnice w kosztach.

Źródło: Redakcja Globenergia.

Źródło: Redakcja Globenergia.

Roczne korzyści finansowe dla powyższego systemu rozliczeń przy mocy 6,5 kWp wynoszą 2898 zł. Jest to o 542 zł mniej niż w przypadku instalacji działającej w obecnym systemie opustów, ale o 768 zł więcej niż w systemie likwidującym opusty. Według wyliczeń przeprowadzonych przez redakcję GLOBEnergia, roczne korzyści prosumenta z instalacji o mocy 6,5 kW w systemie zakładającym sprzedaż energii zmniejszyłyby się o 1310 zł.

Okres zwrotu

Do obliczenia okresu zwrotu przyjęto, że ceny energii nie będą się zmieniały w czasie. Przyjęto wskaźnikowy koszt jednostkowy instalacji na poziomie 3955 zł za 1 kWp, co przekłada się na koszt instalacji w wysokości 25 708 zł. Dodatkowo wzięto pod uwagę możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej na poziomie 17%. Pominięto program Mój Prąd, gdyż nie wiadomo jak będą wyglądały warunki programu po wejściu w życie nowego systemu rozliczeń dla prosumentów. Po uwzględnieniu ulgi, koszt instalacji spadł do 21 337 zł.

Przy takich założeniach, prosty okres zwrotu w obecnie obowiązującym systemie opustów wyniósłby 6,2 lata. Po przejściu na system sprzedaży energii, instalacja zwróciłaby się po 10 latach. W systemie proponowanym w poselskim projekcie ustawy okres zwrotu wyniósłby 7,4 lat.

 

Z czego wynika potrzeba zmian?

Obecny system jest bardzo korzystny dla prosumentów, jednak cierpią na nim spółki obrotu, które w praktyce muszą pokrywać koszty dystrybucji energii u prosumentów. Dodatkowo, zgodnie z uzasadnieniem do poselskiego projektu noweli ustawy o OZE, obowiązujący system prosumencki nie spełnia wszystkich wymogów dyrektywy RED II, w szczególności przepisów o niedyskryminacji i przejrzystości. Zgodnie z zapisami prawa unijnego, powinna zostać wprowadzona możliwość, by prosumenci indywidualni (ale też działający grupowo, jeżeli nie ma przeciwwskazań), mieli możliwość sprzedawania swoich nadwyżek energii na podstawie umowy dotyczącej z góry sprecyzowanych warunków określających zautomatyzowane dokonywanie transakcji i płatności, bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku. Obecny system prosumencki na to nie pozwala.

Dwa projekty noweli tej samej ustawy

Obecnie pod uwagę są brane dwa projekty nowelizacji ustawy o OZE: projekt rządowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz poselski projekt poseł Jadwigi Emilewicz. Sytuacja jest nietypowa, ponieważ projekty znacznie się różnią, zwłaszcza w kontekście prosumentów. Zgodnie z ustaleniami z rozmowy Premier Jadwigi Emilewicz z redakcją Globenergia projekt poselski cieszy się poparciem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego oraz premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz ma szansę na szerokie poparcie w klubie Prawa i Sprawiedliwości.

Który z projektów wejdzie w życie?

Ścieżka legislacyjna projektu poselskiego jest krótsza, niż ścieżka projektu rządowego. Zdaniem Jadwigi Emilewicz ustawa może zostać przeprocesowana w wakacje. Ponadto otrzymaliśmy informację, że poseł Jadwiga Emilewicz ma zamiar porozumieć się z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, aby w zakresie prosumenta porzucili swoje plany i w zakresie prosumenta wykorzystali propozycje zawarte w projekcie poselskim.

Więcej informacji na temat poselskiego projektu nowelizacji ustawy OZE dowiecie się z wywiadu z poseł Jadwigą Emilewicz przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu udzielonego Redakcji GLOBEnergia.

Link do wywiadu znajduje się tutaj.

Źródło: Redakcja Globenergia, orka.sejm.gov.pl.