[Zarząd SBF Polska PV. Od lewej: Wiceprezes Robert Maczionsek, Prezes Maciej Borowiak, Wiceprezes Bogdan Szymański, Wiceprezes Grzegorz Burek; brakujący członek zarządu: Wiceprezes Piotr Kisiel]

 

W dniu 25.05.23 w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, na którym przyjęto sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej SBF Polska PV oraz dokonano zmian personalnych.

 

Do Zarządu Stowarzyszenia dołączył Robert Maczionsek i objął funkcję Wiceprezesa ds. technicznych i szkoleniowych. Prezesem SBF Polska PV został natomiast dotychczasowych Wiceprezes, Maciej Borowiak. W zarządzie pozostają Bogdan Szymański. Piotr Kisiel i Grzegorz Burek.

 

W ramach Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapoznano się ze sprawozdaniem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

 

Rok 2022 był ósmym rokiem działalności Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, założonego 30.03.2015 r., zwanego dalej SBF POLSKA PV. W roku 2022 SBF POLSKA PV kontynuowało prace rozpoczęte w poprzednich latach, a także rozpoczęło nowe inicjatywy.

 

Między innymi w 2022 roku działania podejmowane przez SBF POLSKA PV obejmowały:

 

1. Przedstawiciele stowarzyszenia uczestniczyli w wydarzeniach branżowych takich jak Targi ENEX Nowa Energia w Kielcach, XIII Ogólnopolskie Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii Solar +, Stowarzyszenie było współorganizatorem konkursu na Instalatora Roku 2022, Przedstawiciele stowarzyszenia uczestniczyli w roli prelegenta w Kongresie Fotowoltaicznym PV-CON 2022, V Trendy Energetyczne, Konferencji PV GigaCon, VIII Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym 2022, Forum Wizji Rozwoju w Gdyni, Konferencji WFOŚiGW Transformacja energetyczna, Konferencji POWERPOL i innych.

2. SBF POLSKA PV było współorganizatorem szeregu spotkań i wykładów propagujących rozwój fotowoltaiki w Polsce. W trakcie tych wydarzeń realizowało cele statutowe związane z przekazywaniem wiedzy, standardów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Ponadto SBF POLSKA PV stanowiło platformę wymiany wiedzy między zrzeszonymi firmami z branży fotowoltaicznej.

3. SBF POLSKA PV w 2022 roku kontynuowało prowadzenie strony internetowej www.polskapv.pl, która ma charakter informacyjny ze szczególnym naciskiem na aktualności związane z działalnością Stowarzyszenia. Oprócz strony internetowej ważnym kanałem informacyjnym dla stowarzyszenia był profil na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/PolskaPV, oraz profil na portalu społecznościowym Twitter: https://twitter.com/PvSbf.

4. W roku 2022 SBF POLSKA PV brało aktywny udział w dyskusji na temat zmian w Ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz ustawie prawo energetyczne. Przedstawiciele Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV brali udział w posiedzeniach komisji sejmowych, komisji senackich, spotkaniach w ministerstwie Klimatu.

5. Decyzją minister Klimatu Członkowie SBF powołani zostali do Rady Koordynacyjnej do spraw Rozwoju Sektora Fotowoltaiki. 12 kwietnia 2022 roku w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ) odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Koordynacyjnej do spraw Rozwoju Sektora Fotowoltaiki. Posiedzeniu przewodniczył Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

6. Stowarzyszenie przygotowało apel Branża PV o ułatwienia dla rozwoju fotowoltaiki tezy apelu obejmowały:
– Wprowadzenie zerowej stawki VAT na urządzenia do produkcji energii odnawialnej tj. instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii.
– Uproszczenia procedur związanych z instalacją urządzeń. Zwolnienia z procedury uzyskania pozwolenia na budowę oraz skrócenie do 14 dni procedury wydawania warunków przyłączenia dla średniej wielkości instalacji fotowoltaicznych.
– Uznania za abuzywne klauzule wyłączające możliwość zakupu energii ze źródeł odnawialnych przez spółkę obrotu.

 

Apel i jego tezy odbiły się szerokim echem w mediach.

 

7. W 2022 roku Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV kontynuowało prace w ramach Porozumienia Branżowego na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), reprezentującego wiodące organizacje branżowe zaangażowane w transformację sektora budynków w Polsce. Głównymi aktywnościami w ramach POBE w 2022 roku było: komunikacja z Komisją Europejską w sprawie wsparcie przyśpieszenia termomodernizacji w Polsce, komunikacja do Ministra Rozwoju i Technologii oraz Ministra Funduszy i Rozwoju Regionalnego w sprawie proponowanych działań w REPowerEU: z rekomendacją przyjęcia i wdrożenia pakietu działań dotyczących efektywności energetycznej budynków, publikacja kalkulatorów ogrzewania POBE, opracowanie poradnika “Pakiet REPowerEU – przyspieszenie transformacji energetycznej budynków”, organizacja webinarów branżowych. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV poprzez POBE prowadzi regularne spotkanie i konsutlacje z innymi stowarzyszeniami branżowymi (dostępne na stronie /pobe.pl/sygnatariusze-POBE)

 

Stowarzyszenie przygotowuje szereg inicjatyw mających na celu dalszy rozwój branży sektora fotowoltaicznego.

 


 

Zachęcamy do śledzenia naszych działań w naszych mediach społecznościowych: