Czy zakłady energetyczne mogą pobierać od prosumentów opłaty za energię bierną? Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV wyjaśnia, czy pobieranie takich opłat jest zasadne i zgodne z prawem.

Jak wygląda sytuacja?
Od 1 lipca 2016 roku obowiązuje ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016r. Rozdział 40 tej ustawy dotyczy prosumentów – najmniejszych wytwórców energii elektrycznej. Na mocy art. 40 ust. 1 prosumenci rozliczani są przez sprzedawcę zobowiązanego na podstawie umowy kompleksowej podpisanej po przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej.

Jak wynika z informacji przekazanych przez prosumentów Stowarzyszeniu Branży Fotowoltaicznej Polska PV, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pobiera od prosumentów opłaty za energię bierną. Przedstawiciel PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. potwierdził, że są pobierane opłaty przy dużym współczynniku tgφ przekraczającym 0,4 oraz przy pojemnościowym współczynniku mocy (przekompensowanie).

Kiedy może być pobierana opłata za energię bierną?
Zgodnie z §45.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną oraz zmieniającym je Rozporządzeniem z dnia 12 kwietnia 2012 r. „rozliczeniami za ponadumowny pobór energii biernej (…) mogą być objęci w uzasadnionych przypadkach także odbiorcy zasilani z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, którzy użytkują odbiorniki o charakterze indukcyjnym, o ile zostało to określone w warunkach przyłączenia lub umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej”.

Prosumenci twierdzą, że opłaty za pobór energii biernej są naliczane dopiero po wymianie licznika na nowy, przy okazji przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej. Opłaty za energię bierną są pobierane jedynie od prosumentów, a od konsumentów energii już nie. Niejasno określone są również “uzasadnione przypadki” naliczania opłat od odbiorców energii.

Co więcej, warte zastanowienia jest to, że na mocy art. 40 ust. 1a prosumenci rozliczani są przez sprzedawcę energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej podpisanej po przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. Art. 4. 1. informuje o tym, że Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, “… dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,7 z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8”.

Czy zatem w kontekście zapisów art. 4. ust 1. ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 28 czerwca 2016 r. rozliczeniu powinna podlegać jedynie energia czynna czy także bierna?

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV wystosowało oficjalne zapytania zarówno bezpośrednio do PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., jak i do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Urzędu Regulacji Energetyki.

O wszelkich wnioskach i odpowiedziach będzie na bieżąco informowali.

Jeżeli widzą Państwo problem, którym powinno zająć się Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV prosimy o kontakt na e-mail: biuro@polskapv.pl.