Kraków, 28 maj 2024 r. 

 

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV wniosło swoje uwagi do projektu Ustawy o zmianie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz niektórych innych ustaw (nr UD41) na podstawie zaproszenia do konsultacji otrzymanego od Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 

Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany, do których się odnosimy, oraz propozycje zmian, które chcielibyśmy wprowadzić. Naszym celem jest zapewnienie sprawiedliwych i korzystnych warunków dla prosumentów oraz wsparcie rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce.

 

Proponowane zmiany

1. Zmiana sposobu rozliczania energii przez prosumentów:

 • Aktualne brzmienie: Prosumenci mogą zmienić sposób rozliczania energii wprowadzonej do sieci ze średnich cen miesięcznych na ceny godzinowe, bez możliwości powrotu do rozliczeń miesięcznych.
 • Propozycja: Umożliwienie prosumentom zmiany sposobu rozliczania z miesięcznego na godzinowe i odwrotnie, jednak nie częściej niż raz w roku. 
 • Uzasadnienie: Zapewnienie elastyczności prosumentom w zarządzaniu swoimi zasobami energetycznymi.

 2. Wypłata z depozytu prosumenckiego:

 • Aktualne brzmienie: Możliwość wypłaty z depozytu prosumenckiego jedynie 20% lub 30% jego wartości.
 • Propozycja: Umożliwienie wypłaty 100% wartości depozytu po roku, lub wprowadzenie wyższych poziomów wypłaty dla prosumentów rozliczanych godzinowo i posiadających magazyn energii.
 • Uzasadnienie: Promowanie sprawiedliwości i wspieranie rozwoju rynku prosumenckiego.

3. Skrócenie terminu na wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej:

 • Aktualne brzmienie: Termin wydania warunków wynosi 45 dni.
 • Propozycja: Skrócenie maksymalnego czasu na wydanie warunków przyłączenia do sieci do 30 dni.
 • Uzasadnienie: Zwiększenie efektywności i przyspieszenie procesów przyłączeniowych, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

4. Zmiana przepisów dotyczących depozytu prosumenckiego:

 • Aktualne brzmienie: Depozyt prosumencki może być używany jedynie do regulowania należności za energię elektryczną.
 • Propozycja: Umożliwienie prosumentom rozliczania wszystkich składników faktury z depozytu prosumenckiego.
 • Uzasadnienie: Zwiększenie elastyczności i wsparcie prosumentów w lepszym zarządzaniu swoimi zasobami finansowymi.


5. Zmieniony sposób sumowania mocy mikroinstalacji i mocy magazynu energii. 

 • Aktualne brzmienie: Moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej nie jest wliczana do mocy zainstalowanej mikroinstalacji, jeśli moc magazynu jest równa lub mniejsza niż moc mikroinstalacji.
 • Propozycja: Moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej nie jest wliczana do mocy zainstalowanej mikroinstalacji, jeśli moc magazynu jest nie większa niż 2.2 krotność mocy mikroinstalacji.
 • Uzasadnienie: Precyzyjne określenie warunków przyłączenia, co pozwoli na swobodniejsze budowanie magazynów energii o większych pojemnościach co jest oczekiwane ze strony operatorów sieci i prosumentów. 

 

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV dąży do wprowadzenia zmian, które będą sprzyjać rozwojowi sektora odnawialnych źródeł energii oraz wspierać prosumentów w ich działaniach. Wierzymy, że nasze propozycje przyczynią się do bardziej sprawiedliwego i efektywnego systemu zarządzania energią w Polsce.

 

Będziemy dążyć do wdrożeń pozostałych naszych postulatów, którymi są: 

 

PIĘCIOPAK FOTOWOLTAICZNY DLA MŚP

 • Zmiana definicji mikroinstalacji do 150 kWp [obecnie do 50 kWp]. 
 • Warunki przyłączeniowe w 30 dni [obecnie do 150 dni]. 
 • Zniesienia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla instalacji od 151 kW do 999 kW, jeśli są one zlokalizowane na dachu i nie naruszają jego obrysu oraz charakteru budynku. 
 • Wyłączenia z konieczności uzyskiwania warunków zabudowy dla naziemnych instalacji fotowoltaicznych do 500 kW i dachowych bez limitu mocy.  
 • Ujednolicenie i uproszczenie wymagań wobec telemechaniki dla instalacji typu A [urządzenie dla operatora i właściciela instalacji do monitoringu i zarządzania instalacją].

 

PIĘCIOPAK PROSUMENCKI

 1. Wprowadzenie gwarantowanej minimalnej ceny odkupu energii.
 2. Rozliczenie depozytu bez VAT, aby prosument płacił VAT po rozliczeniu salda, co obniży ich obciążenia finansowe. 
 3. Możliwość pokrycia depozytem wszystkich składników faktury, zwiększając elastyczność w dysponowaniu zarobionymi środkami.
 4. Możliwość wypłaty 100% nadwyżek depozytu prosumenckiego lub ich rozliczenie w kolejnych latach. 
 5. Wprowadzenie możliwości świadczenia usług elastyczności przez Prosumentów za indywidualnie lub za pośrednictwem Agregatorów. 

 

Z poważaniem,

Zarząd SBF Polska PV