Zmiany! Co zmienia się w przepisach PPOŻ instalacji PV?

Jutro nastąpi zmiana w prawie budowlanym. Co się zmieni w przepisach przeciwpożarowych dla instalacji fotowoltaicznych? Jakie projekty będą wymagały uzgodnienia?

Konsekwencją zmian w prawie budowlanym jest konieczność uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. i zgłoszenia do organów Państwowej Straży Pożarnej każdej instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kWp. Choć wymóg uzgadniania projektów instalacji z rzeczoznawcami funkcjonował już wcześniej teraz została znacząco rozszerzona liczba instalacji, które będą podlegać uzgodnieniu. Co dokładnie się zmienia?

Uzgodnienia dla każdej instalacji PV o mocy ponad 6,5 kWp

Do tej pory uzgodnienia były wymagane jedynie dla instalacji, które były wykonywane na budynkach o szczególnych wymogach w zakresie bezpieczeństwa ppoż. Jedną z zasadniczych zmian, które wchodzą w życie od 19 września jest to, że ten obowiązek będzie dotyczył każdej instalacji PV powyżej 6,5 kWp (bierzemy pod uwagę moc po stronie DC czyli moc zainstalowanych modułów fotowoltaicznych) niezależnie od typu i charakteru budynku, czy lokalizacji instalacji. Taki zapis oznacza, że w kontekście nowych wymogów będą musiały zostać uzgodnione również instalacje fotowoltaiczne na gruncie, choć stanowią one mniejsze zagrożenie pożarowe, niż przykładowo instalacje o mocy 5 kWp, ale wykonane na budynku o szczególnych wymogach w zakresie bezpieczeństwa ppoż.

Jaki projekt należy uzgodnić?

Drugą zmianą jest zmiana typu projektu jaki ma być uzgadniany. Do tej pory w prawie budowlanym funkcjonował zapis o projekcie budowlanym. Był to niefortunny zapis dla tak małych instalacji jak 6,5 kWp, gdyż tworzenie projektu budowlanego dla przedsięwzięcia, które nie jest objęte pozwoleniem na budowę nie jest uzasadnione. Ustawodawca przychylił się do wielu krytycznych głosów i uznał, że ten wymóg jest nieco przesadzony i zamiast “projektu budowlanego” wprowadził pojęcie “projekt tych urządzeń”. Należy zwrócić uwagę na to, że wbrew informacjom, które krążą w niektórych mediach, projekty budowlany nie zostanie zastąpiony projektem technicznym (który również podlega pewnym szczególnym wymogom). Należy jasno podkreślić, że pojęcie projektu technicznego należy traktować jako skrót myślowy. ”Projekt tych urządzeń” – to projekt, który musi zawierać informacje niezbędne dla rzeczoznawcy, aby mógł ocenić bezpieczeństwo przeciwpożarowe tej instalacji.

Brak jasnych wymogów

Mimo wprowadzenia nowych przepisów prawa budowlanego, wciąż nie ma jasnych
przepisów wykonawczych, które określałyby co powinno podlegać uzgodnieniu i jakie rozwiązania techniczne powinny być brane pod uwagę. Nie ma żadnych oficjalnych stanowisk, które mogłyby dać rzeczoznawcom drogowskaz jak należy podejść do tematu uzgodnień.

Z informacji, które uzyskało Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej (SBF POLSKA PV) m.in. od organów PSP dotyczących kryteriów, według których należy uzgadniać instalacje PV wynika, że głównie należy korzystać z zasad wiedzy technicznej, która bazuje na normach i rozporządzeniach. Ze wszystkich norm, które pojawiały się w piśmie, które Komenda Główna PSP wystosowałą w tej sprawie do SBF Polska PV na szczególną uwagę zasługuje ostatnia wymieniona norma niemiecka VDE – 2100-712, która mówi o rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa ppoż. i prowadzenia akcji gaśniczej. Normy wymienione przez Komendę główną PSP to:

  • PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7 712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania;
  • PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji;
  • PN-EN IEC 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 2: Wymagania dotyczące badań;
  • PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy fotowoltaiczne (PV) – Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania – Część 1: Systemy podłączone do sieci – Dokumentacja, odbiory i nadzór;
  • VDE-AR-E 2100-712 Anwendungsregel:2018-12 Maßnahmen für den DC – Bereich einer Photovoltaikanlage zum Einhalten der elektrischen Sicherheit im Falle einer Brandbekämpfung oder einer technischen Hilfeleistung.

Na co zwrócić uwagę?

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV przygotowało Poradnik “Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Instalacji PV – wytyczne w zakresie projektowania i wykonania”. Dokument przygotowany przez Stowarzyszenie we współpracy z partnerami wspierającymi wypracowało zasady, w oparciu o które taki projekt powinien zostać wykonany i jakie elementy powinien zawierać. Część elementów zawartych w poradniku wynika z korespondencji przeprowadzonej z PSP, niemniej jednak – nie można tego traktować jako normę, lecz jako rekomendację stowarzyszenia dla projektantów instalacji fotowoltaicznej oraz rzeczoznawców ppoż.

Na jakim etapie prowadzimy uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ppoż.?

Procedura realizacji inwestycji w przypadku instalacji PV powyżej 6,5 kWp:

  1. Decyzja o inwestycji.
  2. Przygotowanie projektu.
  3. Konsultacja projektu z rzeczoznawca ds. ppoż.
  4. Wykonanie instalacji.
  5. Zgłoszenie do organów PSP – odpowiedzialność po stronie inwestora.

 

Zakres projektu instalacji PV

W poradniku przygotowanym przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej zakres projektu został podzielony na trzy główne elementy. Pierwszym z nich jest charakterystyka zagrożenia pożarowego, którą dzielimy na wynikającą z zastosowanych elementów instalacji fotowoltaicznej tj. moduły, falownik, zabezpieczenia oraz na wynikającą z oddziaływania elementów instalacji fotowoltaicznej na elementy budynku tj. pokrycie dachowe i przegrody. Rozróżnienie z jakiego typu budynkiem mamy do czynienia jest ważne w kontekście tego jakiego typu rozwiązania należ zastosować. Nieco bardziej liberalne podejście co do zastosowanych rozwiązań możemy mieć w przypadku budynków wykonanych z materiałów niepalnych. Punktem wyjścia do kolejnych elementów zakresu projektu jest rozróżnienie z jakim budynkiem mamy do czynienia i jakich komponentów używamy. Drugim, kluczowym elementem projektu są rozwiązania techniczne w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia pożaru. Rozwiązania wskazane w tym elemencie zostały podzielone na pasywne i aktywne. Zastosowanie konkretnego rozwiązania powinno być determinowane tym z jakim budynkiem mamy do czynienia i jakie komponenty chcemy zastosować. Trzecim elementem są zastosowane rozwiązania techniczne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru i ułatwienia prowadzenia akcji gaśniczej.

Poradnik będzie wkrótce dostępny do pobrania ze strony www.polskapv.pl .