80 mln zł na fotowoltaikę w konkursie dla przedsiębiorców!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza ostatni nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej. Konkurs w pełni przeznaczony jest na inwestycje z zakresu wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego, o mocy powyżej 2 MWe. Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej należącej do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Czas trwania naboru

Nabór wniosków rozpocznie się 31.03.2021 r. i potrwa do 28.05.2021 r. NFOŚiGW rozdysponuje 80 mln zł, z których została wyodrębniona kwota 30 mln przeznaczona wyłącznie na realizację inwestycji w województwie śląskim. Jak wskazuje Marcin Janiak z Departamentu Funduszy Europejskich (MKiŚ) wskazany budżet jest orientacyjny i w przypadku dużej liczby projektów, które zostaną pozytywnie ocenione i dostępności środków, możliwe będzie zwiększenie alokacji na konkurs.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, a także dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.