Członek wspierający

Członkiem wspierającym Polska PV może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca wsparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne w realizacji celów Polska PV, która zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia (deklaracji).

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz propozycji umowy członka wspierającego proszę wypełnić formularz kontaktowy lub wysłać zapytanie na biuro@polskapv.pl.

SBF to pozarządowa organizacja, której głównym celem jest propagowanie oraz promocja rozwoju fotowoltaiki w Polsce.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu, uchwał władz Polska PV oraz ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu (deklaracji).

W zamian za otrzymanie wsparcia Polska PV na rzecz członka może zadeklarować zamieszczenie logotypu na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz publikacja i opracowaniach, promocję podczas organizowanych wydarzeń.

Członkowie honorowi

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w rozwój technologii systemów fotowoltaicznych lub działalność Polska PV. Członkostwo honorowe nadawane jest decyzją Zarządu na wniosek, co najmniej 10 członków zwyczajnych. Decyzja podejmowana jest w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak uczestniczyć w posiedzeniach władz Polska PV z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

SBF to pozarządowa organizacja, której głównym celem jest propagowanie oraz promocja rozwoju fotowoltaiki w Polsce.