Statut

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej  Polska PV

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, zwane dalej Polska PV, działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity z dnia 18.11.2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.) oraz postanowien niniejszego Statutu. Skupia osoby, które związane są zawodowo lub są zainteresowane zagadnieniami badan, rozwoju, dokumentowania, racjonalnej eksploatacji i wdrażania technologii i systemów fotowoltaicznych, a także edukacją i promocją w tym zakresie, reprezentuje interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej. Przynależność do Polska PV jest dobrowolna.

2. W kontaktach międzynarodowych Polska PV może posługiwać się angielską nazwą Polish Photovoltaic Industry Association.

 

§ 2

1. Siedzibą Polska PV jest miasto Kraków.

 

§ 3

1. Terenem działania Polska PV jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Polska PV może prowadzić działania także poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§4

1. Stowarzyszenie Polska PV posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

2. Stowarzyszenie Polska PV jest organizacją pozarządową i apolityczną, samorządną i niezależną w swojej działalności statutowej.

1. Polska PV współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji jednakże na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 6

1. Polska PV opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powolywać biura.

 

§ 7

1. Polska PV może używać odznak i pieczęci z napisem Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej — Polska PV, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustalenie ich wzorów należy do kompetencji zarządu.

2. Polska PV odpowiada za swoje zobowiązania wyłącznie swoim majątkiem. Członkowie stowarzyszenia nie odpowiadają za jego zobowiązania swoim własnym majątkiem.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 9

1. Celem działania Polska PV jest:

a) opracowywanie standardów w zakresie realizacji inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne,

b) opracowanie standardów i norm branżowych oraz wytycznych (BAT) oraz ich adaptacja do prawodawstwa krajowego i inicjowanie zmian legislacyjnych w tym zakresie,

c) popularyzacja dobrych praktyk w zakresie realizacji inwestycji z zakresu instalacji fotowoltaicznych,

d) obywatelska kontrola nad procesem wydawania publicznych środków na inwestycje z zakresu instalacji fotowoltaicznych,

e) przygotowywanie i promocja systemów wsparcia dla elektrowni fotowoltaicznych,

f) udział w pracach nad tworzeniem prawa w zakresie odnawialnych źródeł energii,

g) edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii, w szczególności instalacji fotowoltaicznych,

h) wsparcie dla działań z zakresu badań i rozwoju systemów fotowoltaicznych,

i) wsparcie dla lokalizacji inwestycji z zakresu produkcji systemów fotowoltaicznych w Polsce,

j) promocja odnawialnych źródeł energii, w szczególności systemów fotowoltaicznych,

k) opracowanie zestawu najlepszych praktyk instalacji OZE PV, szkolenie w tym zakresie oraz prowadzenie wewnętrznej certyfikacji instalatorów systemów OZE PV w zakresie działalności,

l) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości, wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

m) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

n) podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

o) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

p) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.),

r) reprezentowanie oraz ochrona zbiorowych interesów swoich członków wobec organów wtadzy publicznej, w szczególności administracji państwowej i samorządowej, przed sądami oraz wobec innych organizacji krajowych i zagranicznych.

 

§ 10

1. Polska PV realizuje swoje cele poprzez:

a) kreowanie najwyższych standardów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych w zakresie realizacji instalacji fotowoltaicznych opartych o Polskie oraz zagraniczne doświadczenia,

b) przekazywanie wypracowanych standardów członkom stowarzyszenia oraz uczestnikom procesów inwestycyjnych,

c) zdobywanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia i wewnętrzna certyfikacja instalatorów systemów OZE PV w tym zakresie,

d) popularyzowanie systemów fotowoltaicznych poprzez rzetelne informowanie społeczeństwa i czynników decyzyjnych o stanie, możliwości wykorzystania, aspektach ekonomicznych i ekologicznych oraz perspektywach rozwoju tych dziedzin w Polsce i na świecie,

e) integrowanie osób, instytucji i firm związanych z systemami fotowoltaicznymi,

f) współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie wymiany doświadczeń, rozwoju wiedzy i technologii oraz przepływu informacji dotyczącej problematyki systemów fotowoltaicznych,

g) organizowanie tematycznych konferencji, seminariów, wystaw, szkoleń i wykładów, wydawanie książek, czasopism, broszur i innych publikacji związanych z celami Polska PV,

.h) powołanie komisji działających w ramach Polska PV, których zadaniem będzie realizacja poszczególnych celów,

i) udział w targach polskich i zagranicznych,

j) nawiązanie współpracy z innymi organizacjami,

k) współuczestniczenie w przygotowaniu oraz opiniowaniu projektów ustaw i innych aktów prawnych..

Rozdział III Członkowie stowarzyszenia

§ 11

1. Członkami Polska PV mogą być osoby fizyczne i prawne przestrzegające normy etyczne
w źyciu społecznym i zawodowym.

2. Osoba prawna działa w Polska PV poprzez swojego przedstawiciela i może być jedynie członkiem wspierającym.

3. Uchwałę o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia nowych członków podejmuje Zarząd nie później niż w ciągu
3 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

4. Polska PV zrzesza członków:

a) zwyczajnych (osoby fizyczne),

b) wspierających (osoby fizyczne i prawne),

c) honorowych (osoby fizyczne i prawne).

5. Członkiem zwyczajnym Polska PV może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację i zobowiąże się do regularnego opłacania składek.

6. Członkiem wspierającym Polska PV, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, może zostać osoba fizyczna lub prawna prowadząca na terenie RP działalność gospodarczą, deklarująca wsparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne w zakresie realizacji celów Polska PV, która zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia (deklaracji). Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu, uchwał władz Polska PV oraz ustalen zawartych w podpisanym porozumieniu (deklaracji) w tym w szczególności regularnego opłacania składek.

7. Członkiem wspierającym indywidualnym może być osoba fizyczna posiadająca (własną lub wydzierżawioną na okres wiecej niż 24 mcy) sprawną, instalację PV typu on-grid lub off-grid działającą w ramach obowiązującego prawa oraz nienaruszającą praw osób trzecich, która zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia (deklaracji).

8. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła szczególny wkład w rozwój technologii systemów fotowoltaicznych lub działalność Polska PV.

9. Członkostwo honorowe nadawane jest decyzją Zarządu na wniosek, co najmniej 10 członków zwyczajnych. Decyzja podejmowana jest w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

10. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak uczestniczyć w posiedzeniach władz Polska PV z głosem doradczym na podstawie indywidualnego pisemnego zaproszenia Zarządu Polska PV na każde takie posiedzenie.

 

§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz/organów Polska PV,

b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Polska PV,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Polska PV,

d) zgłaszania wniosków, co do działalności Polska PV.

2. Członkowie wspierający są uprawnieni do:

a) korzystania z wiedzy i doświadczeń Polska PV, w tym z publikacji branżowych zamieszczanych m.in. na stronie internetowej Polska PV pod adresem: www.polskapv.pl,

c) uczestniczenia w wybranych zebraniach, szkoleniach, wykładach i pokazach organizowanych przez Polska PV.

3. Członkowie honorowi mają prawo m.in. do:

a) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Polska PV,

b) udziału w zebraniach, szkoleniach i wykładach oraz imprezach organizowanych przez Polska PV.

 

§ 13

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) czynnego udziału w działalności Polska PV i współdziałania w realizacji jego celów statutowych,

b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,

c) przestrzegania statutu i uchwał władz Polska PV,

d) dbania o dobre imię oraz mienie Polska PV,

e) regularnego opłacania składek członkowskich i ew. innych opłat wynikających z członkostwa w Polska PV

2. Członkowie wspierający będący osobami fizycznymi mają obowiązek:

a) regularnego zapoznawania się z informacjami publikowanymi dla nich na stronie internetowej Polska PV (www.poIskapv.pl) oraz korzystania w tym zakresie z kanałów multimedialnych,

b) regularnego opłacania składek

c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz propagowania nabytej bezstronnej wiedzy na temat systemów PV w Polsce.

3. Członkowie honorowi mają obowiązek:

a) przestrzegania statutu i uchwał władz Polska PV,

b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 14

1. Członkostwo zwyczajne w Polska PV ustaje na skutek:

a) wniosku zainteresowanego tj. złożenia przez niego dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Polska PV na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd z powodu:

— nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres minimum 90 dni,

— rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowien i uchwał władz Polska PV,

— działania na szkodę Polska PV,

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka.

2. Zarząd podejmuje decyzję o wykluczeniu po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Od decyzji Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Polska PV przysługuje odwołanie za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze/Organy Polska PV

§ 15

1. Władzami/Organami Polska PV są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

 

§ 16

1. Zarząd i Komisja Rewizyjna Polska PV wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu zwykłą większością głosów.

2. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przypadku zmniejszenia składu wyżej wymienionych władz statutowych powyżej 50%, władze te wybierane są przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane przez pozostałych Członków Zarządu w terminie 30 dni od daty zaistnienia powyższej sytuacji.

 

§ 17

1. Uchwały wszystkich władz Polska PV zapadają, , w głosowaniu , większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie zapadają one większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Uprawnionym do głosowania jest członek, który na dzien Walnego Zebrania Członków nie został skreślony z listy członków zwyczajnych. Uchwały w sprawach osobowych są podejmowane w głosowaniu tajnym.

 

§ 18

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Polska PV trwa 4 lata.

 

Rozdział V

Walne Zebranie Członków.

 

§ 19

1. Najwyższą władzą Polska PV jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, co 4 lata zwoływane jest sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie do 7 dni. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.

4. Zarząd zawiadamia członków Polska PV o terminie i miejscu Zebrania Członków za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez członka adres e-mail.

5. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie Regulaminu Obrad, w oparciu o przyjęty porządek obrad.

6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany przez uczestniczących w nim członków zwyczajnych.

7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania uchwał Walnego Zebrania, decydujący jest głos Przewodniczącego.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na pisemny wniosek (określający cel spotkania):

a) komisji Rewizyjnej,

b) co najmniej 75% ogólnej liczby członków zwyczajnych Polska PV,

c) z własnej inicjatywy.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane przed upływem 30 dni od daty wpłynięcia do Zarządu wniosku i obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§20

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Polska PV,

b) uchwalanie Statutu Polska PV i jego zmian,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Polska PV,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Polska PV,

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego oraz zaciągania kredytów,

h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Polska PV i przeznaczeniu jego majątku,

i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Polska PV,

j) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania i jego zmian,

 

§ 21

1. Członkowie Polska PV mogą uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zebrania również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. O możliwości uczestnictwa w Walnym Zebraniu w trybie, o którym mowa w ust. 1, decyduje organ zwołujący posiedzenie.

3. Szczegółowe zasady odbywania Walnego Zebrania w trybie, o którym mowa w ust. 1, w tym tryb podejmowania uchwał, określa Regulamin Obrad Walnego Zebrania uchwalany przez Walne Zebranie i dokumenty przyjmowane na jego podstawie.

4. Możliwość udziału w posiedzeniu władz Polska PV przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazywana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

5. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy Polska PV odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy Polska PV może wypowiadać się w toku obrad;

c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

 

§22

1. Obrady Walnego Zebrania są protokołowane przez Sekretarza Walnego Zebrania.

2. Uchwały Walnego Zebrania podpisują Przewodniczący Walnego Zebrania i Sekretarz Walnego Zebrania.

 

§ 23

1. Każdy członek Polska PV posiada na Walnym Zebraniu 1 (jeden) głos.

2. Nieobecnego członka Polska PV reprezentować może na Walnym Zebraniu inny członek Polska PV, upoważniony w jego imieniu do składania oświadczen woli. Pełnomocnictwo winno być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zebraniu powinno zostać przedstawione:

a) w oryginale najpóźniej w dniu Walnego Zebrania,

b) w formie elektronicznej z podpisem cyfrowym przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 3 (trzy) dni przed Walnym Zebraniem.,

4. Członek Polska PV może być pełnomocnikiem innych członków Polska PV.

 

§ 24

1. W Walnym Zebraniu bez prawa głosu mogą brać udział również osoby zaproszone przez organ zwołujący posiedzenie.

 

Rozdział VI

Zarząd.

§ 25

1. Zarząd jest organem wykonawczym Polska PV i jest powołany do kierowania całą działalnością Polska PV zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje i działa w

imieniu Polska PV na zewnątrz.

2. Zarząd składa się od 3 do 5 Członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybierany jest Prezes i Wiceprezesi. O liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku. Posiedzenia mogą odbywać się również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie. O dacie posiedzenia Członkowie Zarządu są informowani listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie stowarzyszenia, w miejscu wyznaczonym przez Zarząd lub elektronicznie za pośrednictwem platformy wskazanej przez Zarząd.

5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

6. Uchwały Zarządu podejmowane są, w głosowaniu , zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków zarządu. W przypadku równej liczby głosów Prezes Zarządu dysponuje decydującym głosem..

7. Pierwszy Zarząd jest powoływany przez zebranie założycieli.

8. Zarząd po upływie kadencji sprawuje swoje funkcje, aż do powołania nowego Zarządu.

 

§ 26

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą pracą Polska PV,

b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c) zarządzanie majątkiem Polska PV,

d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e) podejmowanie decyzji o współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami oraz o przynależności do tych organizacji,

f} przyjmowanie i wykluczanie członków Polska PV,

g) zwoływanie Walnego Zebrania,

h) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz regulaminu wynagrodzeń pracowników Polska PV,

i) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu, zakonczeniu i zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,

j) prawo do zmiany wysokości składek członkowskich dla członków zwykłych uwzględniając poziom przychodów oraz pracę członka na rzecz stowarzyszenia,

k) prawo do zwolnienia z opłacania składek członków szczególnie zaangażowanych w pracę stowarzyszenia lub członków będących w trudnej sytuacji materialnej,

l) zawieranie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych oraz stosunku pracy z pracownikami Stowarzyszenia oraz umów z zewnętrznymi wykonawcami,

m) składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia,

n) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

o) wyrażanie zgody na patronaty Stowarzyszenia, wykorzystywanie logo Stowarzyszenia i sponsorowanie imprez przez Stowarzyszenie,

 

§ 27

1. Zarząd podejmuje Uchwały dotyczący wysokości składek członkowskich na kolejny rok kalendarzowy przed terminem 31 grudnia roku bieżącego.

2. Zarząd może zwolnić z opłacania składek członkowskich członków zwyczajnych ze względów socjalnych lub z uwagi na wkład w pracę stowarzyszenia. Zwolnienie ze składek podejmowane jest przez Zarząd w formie Uchwały na pisemny lub ustny wniosek członka zwyczajnego.

 

§28

1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Polska PV i jego kierownika. Organizację i tryb pracy Biura określa Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Polska PV.

§ 29

1. Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia Polska PV uprawniony jest samodzielnie każdy z Członków Zarządu.

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty 50 000 zł uprawnieni są dwóch członków zarządu lub prezes i członek zarządu działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł wymagana jest zgoda zwykłej większości członków zarządu.

 

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna.

 

§ 30

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym i kontrolnym, powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Polska PV.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 Członków, w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niž jeden raz na pół roku.

4. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

5. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

 

§ 31

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) bieżącą kontrola całoksztaku działalności Polska PV, w tym gospodarki finansowej,

b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdañ i bilansu,

c) składanie sprawozdan na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Polska PV i jego Zarządu,

d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f} wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

g) prawo žądania zwołania zebrania Zarządu,

h) zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,

i) członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo žądania od Członków Zarządu Polska PV złoženia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział VIII

Majątek i gospodarka finansowa.

§ 32

1. Polska PV finansuje swoją działalność w oparciu o budżet i preliminarz przychodów i wydatków.

2. Źródłami powstania majątku/przychodów Polska PV są:

a) składki członkowskie uiszczane w terminie i na zasadach ustalonych przez Zarząd,

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty,

d) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Polska PV,

e) wpływy/przychody z działalności gospodarczej; f} inne przychody.
4. Polska PV prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Šrodki stanowiące majątek Polska PV, w tym dochody z własnej działalności gospodarczej, mogą być wykorzystywane wyłącznie na działalność statutową i nie mogą być przeznaczone do podziału między jej członków.

6. Na wydatki związane z działalnością Polska PV składają się w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań Statutowych, w tym świadczenia określone Statutem,

2) koszty administracyjne,

3) koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

4) inne wydatki.

7. Właścicielem majątku jest Polska PV.

 

Rozdział IX

Działalność gospodarcza

 

§ 33

1. Stowarzyszenie Polska PV może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zysk z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może zostać wypłacony bezpośrednio członkom Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie Polska PV może angażować się w działalność gospodarczą zgodną z realizacją działalności statutowej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenie może zatrudniać do wykonania zadań i zleconych prac podmioty zewnętrzne lub zlecać odpłatnie wykonanie zadań członkom Stowarzyszenia Polska PV.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być: PKD 18.20.Z — Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
PKD 58.11.Z — Wydawanie książek;
PKD 58.12.Z — Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); PKD 58.13.Z — Wydawanie gazet;
PKD 58.14.Z — Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; PKD 58.19.Z — Pozostała działalność wydawnicza;
PKD 58.29.Z — Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
PKD 59.11.Z — Działalność związana z produkcją filmów, nagran wideo i programów telewizyjnych;
PKD 59.12.Z — Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
PKD 59.14.Z — Działalność związana z projekcją filmów; PKD 62.01.Z — Działalność związana z oprogramowaniem;
PKD 59.20.Z — Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; PKD 63.12.Z — Działalność portali internetowych;
PKD 63.91.Z — Działalność agencji informacyjnych;
PKD 63.99.Z — Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD 64.99.Z — Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
PKD 70.21.Z — Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
PKD 70.22.Z — Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
PKD 71.12.Z — Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
PKD 71.20.B — Pozostałe badania i analizy techniczne;
PKD 72.11.Z — Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
PKD 72.19.Z — Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
PKD 72.20.Z — Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
PKD 73.12.B — Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
PKD 73.12.C — Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe

w mediach elektronicznych (Internet);
PKD 73.20.Z — Badanie rynku i opinii publicznej;
PKD 72.30.Z — Działalność związana z tłumaczeniami;
PKD 74.10.Z — Działalność w zakresie specjalistycznego oprogramowania; PKD 74.20.Z — Działalność fotograficzna;
PKD 79.90.A — Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
PKD 74.90.Z — Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD 77.40.Z — Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
PKD 79.12.Z — Działalność organizatorów turystyki;
PKD 79.90.C — Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD 82.30.Z — Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
PKD 85.59.B — Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; PKD 85.60.Z — Działalność wspomagająca edukację;
PKD 90.04.Z — Działalność obiektów kulturalnych;
PKD 94.11.Z — Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców; PKD 94.12.Z — Działalność organizacji profesjonalnych;
PKD 94.99.Z — Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD 96.09.Z — Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności gospodarczej Stowarzyszenia, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 

§ 34

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Polska PV podejmuje Walne Zebranie Członków większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 35

1. Uchwałę o rozwiązaniu Polska PV podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Polska PV Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Polska PV.

3. Rokiem obrachunkowym Polska PV jest rok kalendarzowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

§ 36

1. Tekst jednolity Statutu przyjęto uchwałą w dniu 05.05 2022 r.