Kilkadziesiąt organizacji podpisało się wczoraj pod listem, skierowanym do premier Ewy Kopacz, w sprawie nowelizacji ustawy o OZE. Sygnatariusze apelują m.in. o utrzymanie tzw. „poprawki prosumenckiej” w wersji przyjętej przez Sejm. Ministerstwo Gospodarki chce wprowadzić zmiany na niekorzyść obywateli.

Na początku tego roku, Sejm wprowadził do ustawy o odnawialnych źródłach energii mechanizm taryf gwarantowanych dla mikroelektrowni OZE o mocach do 10 kW, czyli tzw. „poprawkę prosumencką”. Dzięki niej produkowanie czystej energii miało się obywatelom opłacać, co przyczyniłoby się do rozwoju nowoczesnych technologii w sektorze energetycznym i zwiększenia efektywności tego rynku. W perspektywie oznaczałoby to m.in. powstanie nowych miejsc pracy (szacunkowo 70 tysięcy w ciągu najbliższej dekady) i poprawę konkurencyjności wielu sektorów polskiej gospodarki. Zwiększyłoby się też bezpieczeństwo energetyczne kraju, co oznacza mniejszy import surowców energetycznych, na który obecnie polski rząd wydaje około 70 mld zł rocznie. Te pieniądze wpływają głównie do kieszeni Rosji! Ponadto więcej energii z OZE równa się mniejszej emisji gazów cieplarnianych, przyczyniając się do realizacji celów klimatycznych Unii Europejskiej na 2030 rok.

Niestety Ministerstwo Gospodarki natychmiast po przyjęciu ustawy przez Parlament zaczęło pracować nad jej nowelizacją. Początkowo miała ona jedynie usunąć wątpliwości interpretacyjne, jednak zmiany zaproponowane przez Ministerstwo są dużo poważniejsze. Nowelizacja wprowadza szereg barier biurokratycznych (kary, kontrole, limity, obowiązki obliczeniowe), które sprawiają, że inwestycja w mikroinstalacje OZE staję się dla przeciętnego obywatela nieopłacalna i wręcz niebezpieczna. Tego typu „wsparcie” bardziej zniechęci ludzi do inwestowania w OZE niż ich do tego zachęci.

– „Jeżeli zaproponowana przez rząd nowelizacja ustawy o OZE wejdzie w życie, to rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce zostanie zahamowany. Bez wątpienia wpłynie to również negatywnie na inne segmenty odnawialnych źródeł energii oraz znacząco osłabi innowacyjność polskiej gospodarki.” – mówi Paweł Lachman Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „PORT PC”.

Szybki rozwój gospodarki niskoemisyjnej, nowoczesnej, efektywnej energetycznie i wykorzystującej odnawialne źródła energii nie będzie możliwy bez wprowadzenia odpowiednich mechanizmów wsparcia dla energetyki prosumenckiej. Obywatele powinni mieć szansę na aktywne uczestniczenie w rynku energii, możliwość skorzystania z postępu technologicznego, służącego jednocześnie poprawie jakości ich życia oraz ochronie środowiska. Zarządzanie wytwarzaną przez siebie energią najskuteczniej uświadomi im jej wartość i konieczność jej oszczędzania.

– „Rząd słusznie zgodził się na to, by Unia Europejska przyjęła zobowiązania klimatyczne do 2030 roku. Teraz przyszedł czas, by potraktować te zobowiązania na poważnie. Nie zrealizujemy celu redukcji emisji i nie przejdziemy na gospodarkę niskoemisyjną bez rozwoju rozproszonej energetyki, bazującej na odnawialnych źródłach. Z kolei bez silnego systemu wsparcia, opartego na racjonalnych ekonomicznie taryfach gwarantowanych, nie będzie rozwoju rozproszonej energetyki.” – mówi Tobiasz Adamczewski, ekspert ds. klimatu i energii Fundacji WWF Polska, członek Koalicji Klimatycznej.

Sygnatariusze apelują o transparentny proces legislacyjny, zaznaczając, że rząd nie może zignorować wyników konsultacji społecznych. Nowelizacja powinna zostać poparta rzetelnymi, publicznie dostępnymi analizami i uczciwą debatą na temat planów rozwoju energetyki w Polsce. Konieczne jest powołanie Rządowej Rady ds. Energetyki Obywatelskiej, która będzie „bezstronnie monitorowała system wsparcia energetyki odnawialnej, wspomagała rozwój energetyki rozproszonej i inicjowała działania na rzecz najmniejszych producentów energii z OZE – prosumentów, a także uczestniczyła w procesie transformacji polskiej energetyki”. (fragm. listu do Pani Premier z dnia 22.06.2015 roku).

Wśród sygnatariuszy znajdują się organizacje gospodarcze reprezentujące producentów i usługodawców sektora efektywnej, odnawialnej i rozproszonej energetyki oraz organizacje ekologiczne.

(źródło: Koalicja Klimatyczna, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Instytut Energetyki Odnawialnej, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Polska Korporacja Techniki SGGiK, Pomorskie Konsorcjum 3×20, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła,   Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.)