Poselski projekt poseł Jadwigi Emilewicz

Poselski projekt poseł Jadwigi Emilewicz miał być odpowiedzią na projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 2 czerwca 2021 roku, który zakładał zakończenie obecnego systemu opustów (1-0,8 dla instalacji poniżej 10 kW i 1-0,7 dla instalacji powyżej 10 kW) i zastąpienie go zdecydowanie mniej korzystnym systemem sprzedażowym. W swojej pierwotnej wersji projekt poselski miał zastąpić model opustów net meteringiem 1:1 samej energii, przy założeniu, że prosumenci zostaną obciążeni opłatami dystrybucyjnymi za energię pobieraną z “wirtualnego magazynu”. Model ten obniżał ekonomikę instalacji fotowoltaicznych, ale w zdecydowanie mniejszym stopniu niż model zaproponowany przez stronę rządzącą. Projekt poseł Emilewicz zakładał również wprowadzenie wielu korzystnych rozwiązań takich jak prosument zbiorowy i wirtualny. Projekt ten z racji tego, że był inicjatywą poselską charakteryzował się szybszą ścieżką legislacyjną. Projekt poselski nie wymagał konsultacji społecznych dzięki czemu zmiany modelu rozliczeń prosumentów miały szansę na wejście w życie już na początku 2022 roku.

Emilewicz wycofuje swój projekt z sejmu

W ramach prac sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych do projektu poseł emilewicz wprowadzono szereg poprawek, które usuwały z projektu zapis prosumenta 1:1. Zgodnie z wprowadzonymi poprawkami, wraz z końcem 2021 roku, skończyłby się obecny system opustów i zostałby zastąpiony systemem sprzedażowym, w którym prosumenci sprzedawaliby nadwyżki energii z instalacji po cenach rynkowych. Ta oraz inne poprawki sprawiły, że inwestycje w instalacje fotowoltaiczne wraz z końcem roku byłaby znacznie mniej opłacalne. W myśl wprowadzonych poprawek prosumenci, którzy zostaliby przyłączeni po 1 lutego 2022 roku, mogliby być rozliczani w ramach systemu opustów, ale nie przez 15 lat, tylko do 1 lipca 2022, po czym trafiliby do systemu sprzedażowego. W związku z tak głębokimi zmianami Poseł Jadwiga Emilewicz zdecydowała się wycofać wniesiony przez nią projekt ustawy. Według byłej wicepremier wprowadzone poprawki znacząco pogarszają rozwój energetyki obywatelskiej.

System opustów przedłużony do 1 kwietnia 2022 roku

Tego samego dnia, którego Jadwiga Emilewicz wycofała swój projekt nowelizacji ustawy o OZE pojawił się nowy projekt, który co do treści pokrywał się z wycofanym projektem jednakże jest reprezentowany przez przewodniczącego komisji ESK – Marka Suskiego. 28 października odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten, poza dwiema drobnymi zmianami jest identyczny względem projektu, który już został przyjęty przez komisję, a następnie wycofany przez poseł Jadwigę Emilewicz. W ramach poprawek przegłosowano do nowego projektu przegłosowano, aby wejście ustawy nastąpiło nie 1 lutego 2022 roku, jak przewidywano w projekcie poselskim Emilewicz, a 1 kwietnia 2022 roku. Preferencyjne będą zgłoszenia wniosków o przyłączenie do 31 marca 2022 roku, gdzie prosumenci będą mogli się „załapać” na system opustów. Od 1 kwietnia wnioski będą składane w ramach net-billingu.