„Rozwój instalacji prosumenckich to ważny element zwiększenia udziału OZE w miksie energetycznym w Polsce. Rozwój ten wymaga jednak przejrzystego i ekonomicznie uzasadnionego systemu rozliczeń.

Obecnie obowiązujący, nowy system rozliczenia prosumentów, w odbiorze społecznym oraz branżowym postrzegany jest jako niesprawiedliwy.

Prosumenci, zazwyczaj osoby fizyczne, znaleźli się w sytuacji, gdzie uczestnictwo na giełdowym rynku energii stało się złożone i wymaga od nich zrozumienia zawiłości, które mogą być trudne nawet dla doświadczonych profesjonalistów.”

Redakcja GLOBENERGIA

 

 

„Rynek prosumencki odpowiada za duży udział odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie enegetycznym jest to ogromny walor dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

 

System rozliczeń prosumentów, obywateli, którzy w większości z własnych środków sfinansowali budowę zielonych źródeł energii elektrycznej powinien być sprawiedliwy i przewidywalny. Został on zmieniony z dnia na dzień bez żadnych wyjaśnień, co wiąże się z dużą utratą zaufania w/w grupy do regulatora jakim jest Rząd RP.

 

Chcąc dalej rozwijać tą bezcenny ruch energetyki obywatelskiej należy zwiększyć jego sprawiedliwość oraz  likwidować przeszkody . Inwestorzy indywidualni, jakimi są prosumenci mają prawo sprawiedliwego i przewidywanego systemu rozliczeń. Dlatego postuluje się wprowadzenie czterech niezbędnych zmian.”
– Grzegorz Burek, Wiceprezes SBF Polska PV ds. kontaktów branżowych

 

 

Gwarantowana minimalna cena odkupu

Po pierwsze postuluje się wprowadzenie gwarantowanej minimalnej ceny odkupu energii. Cena odkupu energii powinna być powiązana z realiami rynkowymi, przy czym nie jest konieczne bazowanie jedynie na podlegających dużym wahaniom cenach giełdowych. 

Brak minimalnej ceny to brak równowagi rynkowej pomiędzy inwestorami indywidualnymi a komercyjnymi, którym system aukcyjny w dużej mierze daje gwarancję oczekiwanego poziomu przychodów. W przypadku prosumentów tego mechanizmu zabrakło. 

Minimalna cena odkupu wprowadzi przede wszystkim przewidywalność inwestycji dla inwestorów indywidualnych.

 

 

Rozliczenie depozytu bez VAT

Po drugie proponuje się wprowadzenie rozliczenia depozytu prosumenckiego bez podatku VAT. W obecnej sytuacji, prosument płaci depozytem za energię elektryczną do której uprzednio jest naliczany podatek VAT.

Biorąc pod uwagę fakt, że przy wprowadzaniu energii do sieci wartość depozytu jest naliczana w cenie netto, finalnie  prosument musi sfinansować nie tylko wartość energii, ale także podatek VAT. Sytuacja ta czyni obecny system rozliczenia mniej korzystnym.

W związku z tym postuluje się, by podatek VAT był doliczany dopiero po rozliczeniu salda pomiędzy wartością netto energii elektrycznej zakupionej, a wartością netto depozytu prosumenckiego.

 

 

Możliwość pokrycia depozytem wszystkich składników faktury

Po trzecie postuluje się wprowadzenie systemu, w którym depozyt może pokryć wszystkie składniki faktury. Obecny sposób dysponowania tymi środkami jest mocno ograniczony i tego nie umożliwia.

Stan ten nie znajduje logicznego uzasadnienia, zważywszy na fakt, iż prosumenci sprzedają wyprodukowaną energię stanowiącą realną wartość za realne pieniądze gromadząc w ten sposób depozyt prosumencki.

Dlatego apeluje się o wprowadzenie większej elastyczności w dysponowaniu zarobionymi środkami przez prosumentów i umożliwienie opłacania nimi wszystkich składników faktury.   

 

 

Możliwość wypłaty 100% nadwyżek depozytu prosumenckiego lub rozliczenia ich w kolejnych latach

Uznaje się również za konieczne wprowadzenie możliwości bądź wykorzystania depozytu  prosumenckiego w kolejnych latach, bądź wypłaty tych środków. W obecnym systemie aż 80% depozytu przepada w kolejnym roku rozliczeniowym, co uważane jest  za niesprawiedliwe.

Nie znajduje się uzasadnienia dla takiej regulacji, biorąc pod uwagę fakt, że wyprodukowana przez prosumentów energia przechodzi na konto zakładu energetycznego, który czerpie z niej korzyści majątkowe.

Prosumenci powinni mieć pełnię praw do wykorzystania efektów pracy swoich instalacji, w którą zainwestowali własne środki, a nawet mieli możliwość zarabiania dzięki niej.