Jutro w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. W związku z tym wystosowaliśmy e-maile do Posłów PiS oraz opozycji z poniższą treścią:

 

Szanowny Panie Pośle / Szanowna Pani Poseł,

W związku z pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, które będzie miało miejsce 19 maja 2016 roku pragniemy zwrócić uwagę na kilka kluczowych problemowych kwestii znajdujących się projekcie ustawy.

dotyczy Art 4. System wsparcia dla mikroinstalacji, w którym zamiast taryf gwarantowanych wprowadzono system upustów.

W myśl nowego systemu w przypadku najmniejszych instalacji do 7 kW prosument nabędzie prawo do odebrania 70% energii wprowadzonej do sieci. W przypadku instalacji o mocy 7-10 kW prosument nabędzie prawo do odebrania 50% energii wprowadzonej do sieci. W przypadku uzyskania dotacji niezależnie od mocy prosument nabędzie prawo do odebrania zaledwie 35% energii wprowadzonej do sieci. Zaproponowany system upustów jest niesprawiedliwy społecznie, gdyż jego głównymi beneficjentami będą przedsiębiorstwa energetyczne, które dodatkowo koszty związane z rozwojem OZE będą mieć refundowane z opłaty OZE. Aby zapewnić rozwój energetyki prosumenckiej proponujemy wprowadzenie jednolitego systemu rozliczenia 1:1 dla mikroinstalacji do 40 kW, w ramach którego koszty powstające po stronie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będą refinansowane z Opłaty OZE.

dotyczy 27a. Definicja prosumenta.

Definicja nie obejmuje przedsiębiorców, którzy energię z mikroinstalacji chcieliby wykorzystać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Takie ograniczenie wyłącza firmy z preferencyjnego systemu rozliczenia, dlatego postulujemy o objęcie przedsiębiorców definicją prosumenta niezależnie od sposobu wykorzystania energii.

dotyczy Art. 41 Sprzedaż nadwyżek energii z mikroinstalacji.

Sprzedaż nadwyżek energii jest ograniczona jedynie do przedsiębiorstw. Z kolei prosument będący osobą fizyczną nie ma możliwości sprzedaży nadwyżek powstałych po zbilansowaniu rocznym. Takie rozwiązanie również jest niesprawiedliwe społecznie, gdyż ta dodatkowa energia stanie się przychodem przedsiębiorstw energetycznych. Z tego względu postulujemy, aby sprzedawca energii był zobligowany do zakupu nadwyżek po ustalonej, stałej taryfie.

Proszę o rozważenie powyższych postulatów w debatach poświęconych poselskiemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV