W związku z jutrzejszym posiedzeniem Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa wystosowaliśmy maile do Członków Komisji, w których zwracamy uwagę na dwa negatywne dla prosumentów zapisy zawarte w poprawkach do projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poniżej udostępniamy treść maila.

 

Sprawa dotyczy: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, po analizie poprawek do projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii uważa za stosowne, by zwrócić uwagę na dwa, niepokojące zapisy, które znalazły się wśród poprawek do ustawy, a które dotyczą bezpośrednio prosumentów.

Chcemy zwrócić szczególną uwagę na poprawkę nr 5 odnoszącą się do definicji prosumenta oraz poprawkę nr 7 dotyczącą sposobu rozliczenia się z energii wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci przez prosumenta.

Zdaniem SBF Polska PV, uzasadnienie poprawki nr 5 nie koreluje z jej brzmieniem, w myśl której każdy przedsiębiorca, a nie tylko przedsiębiorstwo energetyczne, nie będzie objęte definicją prosumenta. Z tego względu treść poprawki powinna zostać zmieniona w taki sposób, by jednoznacznie wskazać, że tylko przedsiębiorstwa energetyczne nie będą modły być objęte definicją prosumenta.

Proponowana treść zapisu:
W art. 1 w pkt 2 lit h pkt 27a nadać brzmienie:
“Prosument – odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne lub potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej regulowanej ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm) z wyłączeniem przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie określonym w PKD 35.11, PKD 35.11Z, 35.12, 35.12.Z, 35.13, 35.13.Z, 35.14, 35.14.Z”

Po licznych konsultacjach branża fotowoltaiczna wyraża również ciągłe zaniepokojenie utrzymaniem wskaźników rozliczenia za energię wyprodukowaną, a następnie oddaną do sieci przez prosumentów (poprawka nr 7.). Prosument jak każdy odbiorca końcowy uiszcza opłatę OZE, która z założenia jest przeznaczana na finansowanie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Z tego względu prosument będący także producentem energii z OZE powinien być pośrednim beneficjentem opłaty OZE. Z tego względu koszty przesyłu energii ponoszone przez OSD powinny być finansowanie z opłaty OZE zamiast z 30% energii potrąconej w rozliczeniu.

Właśnie dlatego proponuje się uprościć zapis art. 1 w pkt 3.

Proponowana treść zapisu:
W art. 1 w pkt 3 w zmianie do art. 4 ust. 3 nadać brzmienie:
“Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 1.”
W celu szerszej interpretacji przedstawionych problemów jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zwracamy się równocześnie z uprzejmą prośbą o uwzględnienie postulatów polskiej branży fotowoltaicznej podczas jutrzejszego posiedzenia Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.