Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV oddaje do analizy raport pt. „Polski rynek fotowoltaiczny w liczbach”.
Najważniejsze informacje, które warto wyciągnąć z raportu:

Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce

Ponad 12 800 nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 83,3 MWp zostało przyłączonych do sieci w 2017 r., z czego najwięcej na terenie wschodniej i południowej Polski. Na obszarze działania PGE i Tauron Dystrybucja zostało przyłączonych ponad dwa razy więcej instalacji niż na obszarze działania Enea i Energa Operator. W 2017 roku, najwięcej mikroinstalacji fotowoltaicznych zostało przyłączonych przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. oraz przez Tauron.

Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych przez poszczególnych operatorów w 2017r.
 (Źródło SBF POLSKA PV)

Łącznie, w polskim systemie elektroenergetycznym pracuje już ponad 27 752 mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym na przestrzeni ostatnich lat wykazuje wyraźny trend wzrostowy. W każdym kolejnym roku przyłączanych jest coraz więcej mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Skumulowana liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych, pracujących na terenie danego operatora sieci.
Stan na 31 grudnia 2017r. (Źródło SBF POLSKA PV)

Pierwsze mikroinstalacje fotowoltaiczne przyłączone do sieci pojawiły się w Polsce w 2013 roku. Było ich czterdzieści. Na przestrzeni czterech kolejnych lat ich liczba zwiększyła się prawie 700 razy.

  • W 2013 roku instalowano średnio jedną instalację na 9 dni.
  • W 2017 roku, dziennie powstawało takich systemów 35.
  • Przyjmując, że w Polsce jest około 5 mln zamieszkałych budynków jednorodzinnych, instalacja fotowoltaiczna znajduje się na co 180.

Moc mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce

Analogicznie do liczby przyłączanych rok do roku mikroinstalacji, rośnie moc mikroinstalacji fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym. W 2017 roku, łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych wzrosła o 83,3 MW, osiągając poziom 176MW. Wzrost na poziomie 83,3 MW ciągu jednego roku to najwięcej w historii. Co nieco ponad 4 dni w 2017 roku, przybywał kolejny 1 MW mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Dla porównania, w 2015 roku, przyłączono łącznie około 22 MW w mikroinstalacjach fotowoltaicznych, czyli mniej niż w tym roku pojedynczy operator, jak Tauron, lub PGE. W 2016 roku przyłączono prawie 66 MW.

Moc mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci w 2017 roku z wyróżnieniem operatorów sieci (Źródło: POLSKA PV)

Dynamika wzrostu rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych z roku na rok maleje. Z roku 2014 na 2015 moc mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci wzrosła o ponad 770%. Z roku 2015 na 2016 wzrost był na poziomie 187%. W ubiegłym roku, rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych wzrósł o prawie 27% w stosunku do roku 2016.

Skumulowana moc zainstalowana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych na koniec 2017 roku wynosiła 174,5 MW.

 

Skumulowana moc zainstalowana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych pod koniec danego roku (Źródło: POLSKA PV)

Energia generowana przez mikroinstalacje fotowoltaiczne

Mikroinstalacje fotowoltaiczne działające w Polsce na stan 31 grudnia 2017 r. są w stanie wygenerować ponad 164,8 GWh energii elektrycznej. Od kilku lat zauważa się znaczący wzrost produkowanej energii przez mikroinstalacje PV. W 2017 roku nastąpił prawie 2 krotny wzrost produkowanej energii w stosunku do roku poprzedniego.
Według danych na stan 31 grudnia 2017 roku, mikroinstalacje fotowoltaiczne w Polsce produkują około 1/170 energii, którą produkuje największa pod względem mocy zainstalowanej w Polsce elektrownia Bełchatów i o około 1/50 energii trzeciej co do mocy zainstalowanej w Polsce – elektrowni w Połańcu.

Wzrost rocznej produkcji energii produkowanej przez mikroinstalacje fotowoltaiczne (Źródło: POLSKA PV)

Mikroinstalacje fotowoltaiczne w polskim systemie elektroenergetycznym

Krajowe zużycie energii elektrycznej regularnie rośnie. W 2010 roby było ono na poziomie 156 TWh podczas gdy w 2017 roku wzrosło do 168,7 TWh. Biorąc pod uwagę roczną produkcję energii elektrycznej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych, ich udział w pokryciu krajowego zapotrzebowanie na energię wynosił w 2017 roku 0,1%.
W ciągu ostatnich 5 lat, moc zainstalowana w polskim systemie elektroenergetycznym wzrosła z 38,4 GW do 43,3 GW. Udział mikroinstalacji fotowoltaicznych w mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym był zauważalny dopiero od 2014. Pod koniec 2017 roku kształtował się na poziomie 0,4%.

Instalacje fotowoltaiczne w Polsce – całość

Łączna moc małych i dużych instalacji fotowoltaicznych, o mocy ponad 40 kW, które przyłączono do sieci w 2017 roku wyniosła 8,65 MW. To o około 20 MW mniej niż w rok wcześniej – w 2016 roku przyłączono do sieci 28,07 MW analogicznych instalacji.
Analizując rok 2017 zauważono, że moc przyłączona do sieci w dużych i małych systemach fotowoltaicznych była około 10 razy mniejsza niż moc zainstalowana w tym czasie w mikroinstalacjach.
Podsumowując, łączna moc instalacji fotowoltaicznych pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym pod koniec 2017 roku wyniosła 282,2 MW, w tym 107,75 MW w systemach małych i dużych oraz 174,5 MW w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Mikroinstalacje fotowoltaiczne stanowią 62% mocy zainstalowanej w instalacjach fotowoltaicznych w Polsce, przy 38% udziale systemów małych i dużych.

Według stanu na 2017 roku, moc zainstalowana w polskim systemie elektroenergetycznym wynosiła ponad 43,3 GW, zatem instalacje fotowoltaiczne, z uwzględnieniem mikroinstalacji fotowoltaicznych, stanowiły pod koniec 2017 roku 0,7% mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, podczas gdy ten odsetek w przypadku samych mikroinstalacji wynosił 0,4%.


Pełna treść raportu – TUTAJ