Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej proponuje wyznaczenie ceny minimalnej odkupu energii dla instalacji do 50 kWp. Rozwiązanie nie jest nowe; uważamy jednak, że należy wykorzystać mechanizm znany z Aukcji OZE. Po pierwsze jest on wdrożony, ma zabezpieczone finansowanie, istnieje system rozliczeniowy oraz nadzorca, który to kontroluje. Dzięki temu system będzie transparentny i prosty do implementacji.

 

Poniżej treść propozycji:

 

Propozycja wyznaczania ceny minimalnej dla instalacji do 50kWp. Zagwarantowanie ceny minimalnej w rozliczeniu między prosumentem energii odnawialnej a spółką obrotu powinna być skorelowana z istniejącym systemem wsparcia dla energetyki odnawialnej.

 

Zagwarantowanie prosumentom minimalnej ceny po której będzie zasilany depozyt wiąże się z koniecznością wprowadzenia mechanizmu pokrycia ujemnego salda dla spółki obrotu rozliczającej danego prosumenta. Postuluje się, aby powstające ujemne saldo było pokrywane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. z opłaty OZE. Takie rozwiązanie pozwoli na skorzystanie z istniejącego już mechanizmu poboru i wypłat opłat pobieranych i rozliczanych na poczet rozwoju energetyki odnawialnej. Drugą kwestią jest metodologia wyznaczania poziomu ceny minimalnej dla prosumenta. Cena ta powinna odzwierciedlać nakłady inwestycyjne konieczne do wykonania mikroinstalacji prosumenckiej.

 

Wzorując się na mechanizmie funkcjonującym w systemie aukcyjnym minimalna cena powinna być wyznaczana w oparciu o mechanizmy wyznaczania ceny referencyjnej w systemie akcyjnym i powinna być publikowana w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw klimatu do 31 grudnia. Tak ustalona cena obowiązywałaby dla mikroinstalacji przyłączonych do sieci w kolejnym roku kalendarzowym. Spółka obrotu prowadząca depozyt prosumencki naliczałaby wartość depozytu w oparciu o rynkową cenę energii o ile jej wartość jest nie mniejsza niż wartość ceny minimalnej. Jeżeli wartość rynkowej ceny energii jest mniejsza od ceny minimalnej stosowana byłaby cena minimalna a różnica między ceną rynkową a ceną minimalną byłaby refundowana spółce obrotu z opłaty OZE przez Zarządcę Rozliczeń S.A.

 

Z wyrazami szacunku,

Maciej Borowiak

Prezes Zarządu