Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 28 czerwca 2016 roku wprowadziła nowe zasady rozliczania prosumentów – system opustów.

Jeśli chodzi jednak o długość okresu rozliczeniowego, to zapisy znowelizowanej ustawy nie są w tym temacie w pełni jednoznaczne.

Zgodnie z art. 4 ust. 6, Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, informuje prosumenta o ilości rozliczonej energii, o której mowa w ust. 1, zgodnie z okresami rozliczeniowymi przyjętymi w umowie kompleksowej. Z kolei art. 4 ust. 5 zaprzecza nieco poprzedniemu zapisowi, ponieważ zgodnie z zapisem “Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym”.

Jak więc, zgodnie z zapisami ustawy powinni być rozliczani prosumenci: Czy podstawą rozliczenia opustu wynikającego z wprowadzenia energii wprowadzonej do sieci jest okres 365 dni? Nawet w przypadku gdy na podstawie umowy kompleksowej ze sprzedawcą energii prosument dokonuje rozliczeń w okresach krótszych niż roczne (półroczne, dwumiesięczne).

Czy w sytuacji, będącej częstą praktyką rynkową w której prosument, na podstawie umowy kompleksowej posiada półroczny okres rozliczenia, sprzedawca energii jest zobowiązany zbilansować opust z dwóch okresów rozliczenia i dokonać całkowitego rozliczenia opustu w bilansie rocznym?

Pojawiają się wątpliwości, czy stosowane przez sprzedawców energii okresy rozliczeń wynikające z zapisów umów kompleksowych nie zablokują możliwości odebrania niewykorzystanych nadwyżek energii we wskazanym w ustawie o OZE rocznym okresie, zgodnie z systemem opustów.

O to wszystko zapytano w oficjalnym piśmie zarówno Ministerstwo Energii jak i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeżeli widzą Państwo problem, którym powinno zająć się Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV prosimy o kontakt na e-mail: biuro@polskapv.pl.