W celu wyjaśnienia zasad rozliczeń prosumentów w systemie opustu Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV wystosowało zapytanie do Urzędu Regulacji Energetyki, celem wyjaśnienia zasad rozliczeń prosumentów z zakładami energetycznymi, według zapisów nowej ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o odnawialnych źródłach energii.

W odpowiedzi, otrzymaliśmy pismo z interpretacją Urzędu Regulacji Energetyki w tej sprawie. URE wyjaśnia w nim, na jakiej zasadzie rozliczani są prosumenci, a dokładnie jakich opłat nie powinni uiszczać, powołując się na zapisy ustawy, a dokładnie na art. 40 ust. 1a, według którego sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,7 z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10kW, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8.

Urząd Regulacji Energetyki wyjaśnia, że na podstawie powyższego zapisu prosument nie uiszcza opłaty na rzecz Sprzedawcy, z tytułu jej rozliczenia oraz opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta.

URE informuje również w oficjalnej odpowiedzi na zapytanie SBF Polska PV, że : opłaty te są uiszczane przez Sprzedawcę, wobec operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego przyłączona jest mikroinstalacja.”

Co więcej, z informacji otrzymanej w odpowiedzi na nasze pismo wynika, że “prosument nie może być również obciążany opłatami za usługę dystrybucji, zależnymi od ilości energii elektrycznej tj. z tytułu składnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jakościowej oraz stawki opłaty OZE

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV