Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV wystosował pisma do Urzędu Regulacji Energetyki i Ministerstwa Energii ws. zmian zmian w Kartach Aktualizacji IRiESD.
Otrzymano pisma zwrotne, a więc informujemy o odpowiedzi i stanowiskach URE i ME w tej sprawie.

 

Czego dotyczyły pisma?

 SBF POLSKA PV informowało w pismach do URE i ME, że planowane zmiany w Kartach Aktualizacji IRiESD istotnie wpłyną na rynek produkcji urządzeń, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych do czego branża fotowoltaiczna nie jest przygotowana i mogą one mieć bardzo negatywne konsekwencje dla rozwoju mikroinstalacji w Polsce.

 

SBF POLSKA PV zwróciło uwagę, że wiele wątpliwości budzi fakt, że OSD wprowadzając wymóg możliwości odłączenia mikroinstalacji oraz sterowania mocą nie podały szczegółów technicznych jego realizacji.

 

SBF POLSKA PV wyrażało również zaniepokojenie tym, że nie zdefiniowano który z podmiotów (przyłączany czy przyłączający) będzie ponosił koszt zakupu i montażu dodatkowych urządzeń niezbędnych do rozwiązania sterowania pracą instalacji (odłączenie lub sterowanie mocą). Zgłoszono również, że nie określono, według jakich kryteriów miałaby się odbywać oraz jaki byłby tryb wypłaty bonifikaty dla prosumentów, którzy z uwagi na problemy techniczne sieci OSD byliby czasowo odłączani.

 

Stanowisko ME i URE w tej sprawie

W odpowiedzi na niniejsze stanowisko, Ministerstwo Energii wyjaśnia, że projekt nowelizacji IRiESD wynika ze zmian w kodeksach sieciowych przygotowanych na poziomie UE. ME zauważa, że nowe regulacje mają dość krótki termin wdrożenia przepisów. Dla większych źródeł energii zmiany nie są istotne kosztowo, ale przy niewielkich przedsięwzięciach nawet drobna modyfikacja znacząco wpływa na kalkulację ich rentowności. ME zadeklarowało, że będzie wspierać ruch prosumencki.

 

Z pisma z Urzędu Regulacji Energetyki wynika jednoznacznie, że aby zmiany w kartach aktualizacji weszły w życie, konieczne jest ich wcześniejsze przedłożenie do zaakceptowania przez Prezesa URE.
Wnioski i postulaty SBF POLSKA zawarte w piśmie będą wzięte pod uwagę przy rozpatrywaniu ewentualnych wniosków o zmianę instrukcji.